รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio โครงการ เด็กดีมีที่เรียน ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

⇒ชำระเงิน : ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

⇒ส่งเอกสาร หลักฐานการสมัคร และ Portfolio ด้วยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย์  : วันที่ 16 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565

*อ่านต่อที่ระเบียบการ ด้านล่าง

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 มกราคม 2566

⇒ตรวจร่างกาย : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล,พยาธิวิทยากายวิภาค 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต,การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา, ภาษาญี่ปุ่น,  ภาษาอังกฤษ, นาฏศิลป์ไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ตรีต่อเนื่องโท) ชีวอนามัยและชีววิทยา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต,การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา พม่าศึกษา นาฏศิลป์ไทย

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

วิทยาลัยนานาชาติ

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการบริการและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น จำนวนรับ 580 ที่นั่ง

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ จำนวนรับ 331 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำหรับโรงเรียนที่สังกัด สพม สพฐเท่านั่น

-ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เท่านั้น

ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท

-ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์

 

สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ

-ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต้องเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์   พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ สุโขทัย  อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และชัยนาท

-ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม และการกระทำความดีในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงานทางวิชาการ Portfolio

สอบสัมภาษณ์

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่สั่งพิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

⇒สำเนาใบรับรองผลกํารศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

⇒หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ

⇒แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร เด็กดีมีที่เรียน โรงเรียนสังกัด สพม สพฐ เท่านั่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร เด็กดีมี่ที่เรียน โรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด สพม สพฐ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิกสม้ครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

One comment

  1. จ.ที่โควต้าน้อย

    ดูจังหวัดด้วยนะคับถ้าไม่เข้าข่ายก็สมัครไม่ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0