Breaking News

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เตรียมประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ รอบที่ 1/2565
อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3sjxUoh
แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ https://bit.ly/3yL3wUY
ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 หลักสูตร/สาขาวิชา
เจ้าหน้าที่จะประสานกลับเพื่อเรียงลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์โดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ระบบรับสมัครออนไลน์ : https://reg.nmu.ac.th/registrar/apphome.asp
Tel : 064 653 8054

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2564

ชำระค่าสมัครสอบ : ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน : วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2564

อัพโหลดไฟส์ : วันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2564

ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 10-24 พฤศจิกายน 2564

ยื่นคำร้อง : วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ;วันที่ 21 ธันวาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25-28 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :  ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7-8 กุมภาพันธํ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี ได้รับรองจากสภาการพยาบาล 5  ปี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

⇒225 ที่นั่ง  รายละเอียดด้านล่างสุด

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา 2.75 ขึ้นไป

หรือ

⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2.75 ขึ้นไป

และ

⇒เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

*ที่นี่  ในปีที่แล้ว มีรุ่นพี่เราได้เกรด 3.2 กว่าๆ สอบติดด้วยนะ  

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒Portfolio

⇒เกรดเฉลี่ย

⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒สำเนาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน สำหรับน้องม.6 และ 6 ภาคเรียน สำหรับ เด็กซิ่ว

⇒แฟ้มสะสมงาน รายละเอียดรอประกาศ

⇒เอกสารอื่นๆ

 

6.ค่าสมัครสอบ 

⇒400 บาท

 

7.รายละเอียดของ Portfolio

⇒หน้าปก

⇒ข้อมูลส่วนบุคคล

⇒ทัศนคติต่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่เลือกเข้าศึกษา / และเหตุผลที่คิดว่าผู้สมัครสมควรได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร / สาขาวิชานั้นๆ

⇒เกียรติบัตร หรือประกาศนียบัตรบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญกับหลักสูตร / สาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา

⇒รูป เอกสารรับรอง หรือ หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านจิตสาธารณะ

⇒เอกสาร หรือ หลักฐาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือทักษะโดดเด่น ที่เกี่ยวข้องกับด้านคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ หรือ ภาษาต่างประเทศ หรือ ศิลปะการแสดง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่ทำกิจกรรมหรือโครงการขณะกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรีอเทียบเท่า หรือ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3 ปี โดยระบุชื่อกิจกรรม / โครงงาน

⇒ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 และมีขนาดไฟส์ไม่เกิน 5 Mb

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 Portfolio รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัพเดทล่าสุด!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

{รีวิว} พอร์ต EP.5 +คำถามสอบสัมภาษณ์ : สอบติดคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รอบแรก!  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

จำนวนรับแต่ละกลุ่ม 

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง จำนวนรับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้

  1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ
  2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
  3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร
  4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ
  5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
  6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง
  7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
  8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
  9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

 

กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม ของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ  หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๓ นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๔  นักเรียนของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 130 ที่นั่ง

 

กลุ่มที่ ๕ นักเรียนของโรงเรียนที่ไม่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกรุงเทพมหานคร 6 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา  จำนวนรับทั้งหมด 50 ที่นั่ง

2 comments

  1. ถ้าไม่ใช่นักเรียนในกลุ่มที่กำหนดสามารถสมัครได้ไหมคะ แล้วมีสิทธิ์ติดไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *