Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

*เวลา 10.00 น.

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 ครั้งที่ 2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อ : วันที่ 22 มกราคม 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มกราคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ 1 ครั้งที่ 1

รูปแบบทั่วประเทศ

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 16 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566

 

รูปแบบ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของมัธยมศึกษา

ยื่นสมัครด้วยแฟ้มสะสมงาน และเอกกสารการสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา : วันที่ 16-26 ตุลาคม 2566

 

รูปแบบที่ 3 โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

ครั้งที่1  ครั้งที่ 2 รอประกาศอีกครั้ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 147 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร สัตวศาสตร์ (รูปแบบ3) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  เกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา สัตวศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่่ตำกว่า 2.50 แบบทั่วประเทศ

 

คณะประมง จำนวนรับทั้งหมด 10 ที่นั่ง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 74 ที่นั่ง

ภาคปกติ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอาหาร  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 67 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒สาขาวิชา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะอุตสาหกรรมบริการ จำนวนรับ 291 ที่นั่ง

สขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจการบิน การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ  (การจัดการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยวร่วมสมัย) การจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 174 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เคมี ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา พฤกษนวัตกรรม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20

⇒สาขาวิชา  คณิตศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒ สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒ สาขาวิชา อังกฤษ การจัดการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวนรับทั้งหมด 13 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย 

 

คณะสิ่งแวดล้อม จำนวนรับทั้งหมด 72 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 1 ครั้งที่ 1 2,021 ที่นั่ง

รอบ 1 ครั้งที่ 2 848 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์

ผลงาน

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบสมัคร

สำเนาใบแสดงผลการเรียน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

แฟ้มสะสมงาน ไม่เกิน 10 หน้า ไม่รวม ปก คำนำ สารบัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร รอบ1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0