Breaking News

รอบ1 Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1/1 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 16 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

*ทางคณะ/วิทยาลัย ยังไม่เต็ม จะติดต่อตัวสำรอง : วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่  21 พฤศจิกายน 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

รอบ 1/2 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 8 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 18 มกราคม 2567

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 25 มกราคม 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 25-26 มกราคม 2567

*ทางคณะ/วิทยาลัย ยังไม่เต็ม จะติดต่อตัวสำรอง : วันที่ 26-27 มกราคม 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 28 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดเทอม วันที่ 5 สิงหาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบ 1 ครั้งที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

รอบ 1 ครั้งที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 (4 หรือ 5 ภาคการศึกษา)

เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภษษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต

เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80 (4 หรือ 5 ภาคการศึกษา)

เกรดเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภษษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

คุณสมบัติ

Portfolio

สอบสัมภาษณ์

 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

TGAT 20 %

Portfolio มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเคยศึกษาดูงานด้านรังสีเทคนิคในโรงพยาบาลต่างๆ หรือเคยเข้ากิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีเทคนิค 50 %

สอบสัมภาษณ์ 30 %

 

5.รายละเอียดของ Portfolio

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์

Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ไม่จำเป็นต้องมีปก คำนำ สารบัญ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 Personal statement ที่อย่างน้อยควรอธิบาย เหตุผลที่สมัครเรียนสาขาเทคนิคการแพทย์ แรงจูงใจในการอยากเรียนเทคนิคการแพทย์ จุดมุ่งหมายในชีวิต

ส่วนที่ 2 กิจกรรม//ผลงานพร้อมรายละเอียด จำนวน 3 กิจกรรม/ผลงาน ตั้งแต่ปี 2563-2566 ที่ผู้สมัครคิดว่า มีคุณค่า หรือมีความหมายมากที่สุด พร้อมอธิบายรายละเอียด และเหตุผลที่เลือกในแต่ละกิจกรรม/ผลงาน

ส่วนที่ 3 กิจกรรม/ผลงานอื่นๆ โดยสังเขป ไม่เกิน 5 กิจกรรม/ผลงาน ปี 2563-2566

ส่วนที่ 4 หลักฐานของกิจกรรม/ผลงานต่างๆ (สแกนและแนบไฟส์นามสกุล pdf หรือ jpeg หรือ link ของ youtube ในกรณีที่เป็นวีดีทัศน์)

 

คณะเทคนิคการแพทย์ สาขารังสีเทคนิค

Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า ไม่จำเป็นต้องมีปก คำนำ สารบัญ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 Personal statement ที่อย่างน้อยควรอธิบาย เหตุผลหรือแรงจูงใจที่สมัครเรียนรังสีเทคนิค จุดมุ่งหมายในชีวิต

ส่วนที่ 2 กิจกรรม//ผลงานพร้อมรายละเอียด จำนวน 3 กิจกรรม/ผลงาน ตั้งแต่ปี 2563-2566 ที่ผู้สมัครคิดว่า มีคุณค่า หรือมีความหมายมากที่สุด พร้อมอธิบายรายละเอียด และเสิ่ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม/ผลงานต่างๆ เช่น รูปภาพ หรือ link วีดีโอต่างๆ

ส่วนที่ 3 กิจกรรม/ผลงานอื่นๆ โดยสังเขป ไม่เกิน 10 กิจกรรม/ผลงาน ปี 2563-2566

ส่วนที่ 4 แจ้งชื่อ นามสกุล และ e-mail address ของอาจารย์ในโรงเรยีนสุดท้ายที่ท่านศึกษา หรือ เคยศึกษา ซึ่งรู้จักและสามารถให้ข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี 1 ท่าน

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรับสมัคร รอบ1 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0