Breaking News

TCAS65 รอบ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษา โดย คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหนึ่งในคณะที่เปิดรับสมัครด้วย อย่าลืมเตรียมตัวเองให้พร้อม

 

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS65 รอบ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 6 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10-11 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์คัดกรอง : วันที่  17-18 มกราคม 2565

ผู้ผ่านอันดันสำรอง ยืนยันสิทธิ์คัดเลือก : วันที่ 22 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

⇒รายงานตัวเข้าศึกษา : วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

โครงการผู้ช่วยพยาบาลจากแหล่งฝึกปฏิบัติงาน  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สัญชาติไทยอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร3.25 ขึ้นไปปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ในโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันแหล่งฝึกของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานเป็นหลักฐาน

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

 รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. ไม่สวมหมวก 2. ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 3. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 4. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : โครงการนี้ ให้แนบเอกสารแสดงผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และเอกสารใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอร์มของ มข)
รายละเอียด : Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th
หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เท่านั้น
 Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก

 

โครงการร่วมพัฒนาตำรวจตะเวนชายแดนตามรอยสมเด็จย่า  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

⇒กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

⇒มีภูมิลำเนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน หรือเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 12 จังหวัด 39 แห่ง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ : –
 รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. ไม่สวมหมวก 2. ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 3. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 4. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : เอกสารแสดงผลการเรียน (เกรด
 สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอร์มของ มข)
รายละเอียด : Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th
หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เท่านั้น
 Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก

 

โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

 หนังสือรับรองการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นรายบุคคล
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เป็นของผู้สมัครเท่านั้น
 รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. ไม่สวมหมวก 2. ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 3. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 4. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : เอกสารแสดงผลการเรียน (เกรด)
 สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : เป็นของผู้สมัครเท่านั้น
 ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอร์มของ มข)
รายละเอียด : Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th
หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เท่านั้น
 Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) จำนวนรับ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

⇒เข้าร่วมโครงการค่าย สอวน. หรือเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

⇒มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒สอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

 รูปถ่ายหน้าตรง
รายละเอียด : รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
หมายเหตุ : 1. ไม่สวมหมวก 2. ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม 3. พื้นหลังไม่มีลวดลาย 4. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
รายละเอียด : กรณีที่เป็นการอัพโหลดเอกสารให้อัพโหลดทั้ง 2 หน้า (หน้า-หลัง)
หมายเหตุ : เอกสารแสดงผลการเรียน (เกรด)
 สำเนาทะเบียนบ้าน
รายละเอียด : สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 สำเนาบัตรประชาชน
รายละเอียด : สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ : หน้าที่ระบุข้อมูลผู้สมัครเท่านั้น
 ใบรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย (แบบฟอร์มของ มข)
รายละเอียด : Download แบบฟอร์มจากเว็บไซต์ admissions.kku.ac.th
หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์มของคณะพยาบาลศาสตร์ มข. เท่านั้น
 Portfolio
รายละเอียด :
หมายเหตุ : ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมปก
 สำเนาใบประกาศนียบัตรจากค่าย สอวน. หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรจากการแข่งขันโอลิมปิก
รายละเอียด :
หมายเหตุ : เป็นของผู้สมัครเท่านั้น

 

*ห้ามลืม เตรียมเอกสารการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *