Breaking News

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายละเอียด TCAS65 รอบ1 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดัง่ตอไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ  <<คลิกอ่านที่นี่>> หรือ คลิกอ่านที่นี่

*ล่าสุดให้ติดตามทางเพจวิทยาลัยที่น้องสมัครจะมีการอัพเดท

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุกโครงการ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*ขอบคุณทางอาจารย์ที่สงข้อมูลให้มาน้องๆ

*ย้ำ รายละเอียดดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามจากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก อย่างใกล้ชิด

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-9 มกราคม 2565 

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 16 มกราคม 2565

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : วันที่ 24  มกราคม 2565 เป็น 23 มกราคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่  31 มกราคม 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชระเบียน ช่างทันตกรรม จะเปิดรับรอบรับตรง รอประกาศ

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) รับโรงเรียนละ 5 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 4 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 3 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 2 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

*สมัครได้ 1 คน 1 โครงการ 1 สถานที่เรียน

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 40 % GPA วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 40 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

5. เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้ภูมิสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ให้ยื่นสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองไว้ด้วย

ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

แฟ้มสะสมงาน

กรณีสมัคร mou ต้องมีหนังสือรับรองรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน <<คลิกโหลดที่นี่>>  โครงการช้างเผือกต้องมีหนังสือรับรองรายได้จากผู้นำชุมชน   <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

6. ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

7.ลักษณะของ Portfolio

แฟ้มสะสมงานไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารรับรอบความประพฤติของผู้สมัครจากโรงเรียน

เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านต่างๆ เช่น

ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ การบำเพ็ญประโยชน์ส่วนร่วม

มีความสามารถในการสื่อสาร

มีแรงผลักดัน หรือ แรงจูงใจ หรือในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มีความสามารถในการแก้ปัญหา

มีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้ด้านตัวเอง และต่อเนื่อง

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทำงานเป็นทีม เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวด และได้รับรางวัล

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารรับรองข้อมูลทางการศึกษา <<คลิกโหลดที่นี่>>

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

ประกาศรับสมัคร TCAS65 รอบ1 สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สถานที่สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

วิธีหาเข้าเว็บสถาบันบรมราชชนก เลื่อนเว็บลงมาจะเจอดังกล่าวแล้วพิมพ์จังหวัด 

ลิงค์สถาบันพระบรมราชชชนก http://admission.pi.ac.th/

 

12 comments

  1. ไม่มีเกณฑ์รับสมัครรอบพอร์ตหรอคะ

  2. เด็กซิ่วเข้าได้ไหม ปีนี้ ของบรมราชชนี

  3. เด็กซิ่วไม่รับหรอคะ

  4. ปาริฉัตร์

    โครงการ ช้างเผือก สบช. ตรงหนังสือรองรายได้จากผู้นำชุมชน
    ตรง เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัย………) ตรงช่องว่าง เราต้องใส่ชื่ออะไรคะ

  5. ทำไมดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อไม่ได้คะ?

  6. แล้วพอจะทราบไหมคะว่าเมื่อไรจะดูได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น