Breaking News

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายละเอียด TCAS66 รอบ1 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดัง่ตอไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 

 

*ย้ำ รายละเอียดดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องติดตามจากเว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก อย่างใกล้ชิด

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง66 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครบรม 

เขตจังหวัด

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3-9 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 16 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : วันที่ 22 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และ/หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชระเบียน ช่างทันตกรรม จะเปิดรับรอบรับตรง 

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวนรับตามสถาบันกำหนด

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

*คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครได้ 1 คน 1 โครงการ 1 สถานที่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สถานศึกษา แต่ไม่เกิน 3 อันดับ

คณะพยาบาลศาสตร์ 3,646 ที่นั่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1,312 ที่นั่ง รวม 4,958 ที่นั่ง **อ่านต่อประกาศรับสมัครด้านล่าง แต่ละสถาบัน**

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน โดยคณิตไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

คุณสมบัติอื่นๆอ่านต่อในประกาศรับสมัคร

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 40 % GPA วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 30 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 40 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

5. เอกสารที่ใช้สมัคร 

รูปถ่าย

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้ภูมิสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ให้ยื่นสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองไว้ด้วย

ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

แฟ้มสะสมงาน

หนังสือรับรองข้อมูลทางการศึกษา ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐฉบับจริง ลงนามรับรอง ประทับตราโรงเรียนรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์ม

อื่นๆ อ่านต่อประกาศรับสมัครหน้าที่ 10

 

6. ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

7.ลักษณะของ Portfolio ของปีที่แล้ว

แฟ้มสะสมงานไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารรับรองความประพฤติของผู้สมัครจากโรงเรียน

เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านต่างๆ เช่น

-ความสามารถทางวิชาการ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวด และได้รับรางวัล

-มีความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา /การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ไ้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

-มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา เป็นต้น

-ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารรับรองข้อมูลทางการศึกษา ของปีที่แล้ว <<คลิกโหลดที่นี่>>

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ของปีที่แล้ว <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองความประพฤติ <<หนังสือรับรองความประพฤติ>>

 

ประกาศรับสมัคร TCAS66 รอบ1 สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

โรงเรียนที่เข้าร่วม MOU <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง66 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

วิธีหาเข้าเว็บสถาบันบรมราชชนก เลื่อนเว็บลงมาจะเจอดังกล่าวแล้วพิมพ์จังหวัด 

ลิงค์สถาบันพระบรมราชชชนก http://admission.pi.ac.th/

 

13 comments

 1. ไม่มีเกณฑ์รับสมัครรอบพอร์ตหรอคะ

 2. เด็กซิ่วเข้าได้ไหม ปีนี้ ของบรมราชชนี

 3. เด็กซิ่วไม่รับหรอคะ

 4. ปาริฉัตร์

  โครงการ ช้างเผือก สบช. ตรงหนังสือรองรายได้จากผู้นำชุมชน
  ตรง เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัย………) ตรงช่องว่าง เราต้องใส่ชื่ออะไรคะ

 5. ทำไมดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อไม่ได้คะ?

 6. แล้วพอจะทราบไหมคะว่าเมื่อไรจะดูได้

 7. บรมสามารถยื่นพอร์ตรอบแรกได้หลายที่ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *