Breaking News

TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยารลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1.2 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2564

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 5-19 มกราคม 2564

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจ การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะรัฐศาสตร์

วิชาเอก การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ

สาขาวิชาการเมืองแระการระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

 

คณะสังคมสงเคราะห์

สาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เรียนที่รังสิต เรียนที่ศูนย์ลำปาง

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษารเยอรมัน สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาอังกฤษ รัสเซียศึกษา(โครงการพิเศษ) เอเซียตะวันออกเฉียงใต้(โครงการพิเศษ)

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ฟิสิกส์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ เทคโนโลยีการเฏษตร วิทยาการคอมพิวเตอร์(ลำปาง)

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์การจัดการ เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ ทุกสาขาเป็นโครงการพิเศษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  โครงการพิเศษ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา  TEP หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา วิศวกรรมยานยนต์ Auto หลักสูตรนานาชาติ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสหเวชศาสตร์ 

สาขาวิชา กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สาขาวิชา การจัดการกีฬา การฝึกสอนกีฬา  โครงการพิเศษ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 60 ที่นั่ง  รับเกรดเฉลี่ย3.00 ขึ้นไป

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบพัสตรากรณ์ (วิชาเอก สิ่งทอ แฟชั่น) การละคอน

สาขาวิชา ออกแบบหัตถุอุตสาหกรรม(ศูนย์ลำปาง)  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง

สาขาวิชา  การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรมภายใน

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา วืทยาการเรียนรู้

 

วิทยาลัยนวัตกรรม

สาขาวิชา นวัตกรรมและการแปรูปทางดิจิทัล เรียนที่ท่าพระจันทร์ รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00

การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เรียนที่ท่าพระจันทร์  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (โครงการพิเศษ) ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (เรียนที่ท่าพระจันทร์)

สาขาวิชา สหวิทยาการสังคมศาสตร์ ปรัชญการเมืองและเศรษฐศาสตร์  เรียนที่ลำปาง  รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.75

 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์

สาขาวิชา การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์

 

*รายละเอียดของพอร์ต อยู่ในระเบียบการด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1.347 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อาชีวะ ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒GPAX

⇒จดหมายแนะนำตัวเอง  เฉพะสาขาที่กำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒หลักสูตรภาษาไทย  200 บาท

⇒หลักสูตรภาษาอังกฤษและต่างประเทศ  800 บาท

⇒วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชำระที่ smart bill payment หรือ ธนาคารกรุงเทพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  (ต้องอ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของน้องเอง)   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0