Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

ครั้งที่ 2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2566
แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 20-31 มกราคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

 

ครั้งที่ 1

รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 7-30 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สอบสัมภาษณ์/สอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565
แจ้งความจำนงยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รับผ่าน Portfolio 1,955 ที่นั่ง ปีที่แล้วรับ 2,455 ที่นั่ง

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 300 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 230 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ , ชีววิทยา ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ปวส)  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี ,  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ,คณิตศาสตร์   เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,อาชีวอนามัยและควสามปลอดภัย   เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 ที่นั่ง 

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 500 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 57 ที่นั่ง

แบ่งเป็น คุณสมบัติ 7 ทีนั่ง คุณสมบัติค่าย 50 ที่นั่ง

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 428 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

 

รับผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับไปแล้ว

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะเภสัชศาสตร์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รับผ่าน Portfolio 1,955 ที่นั่ง ปีที่แล้วรับ 2,455 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า ตามสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

Portfolio

สอบสัมภาษณ์

 

ยกเว้นคณะพยาบาลศาสตร์

มีการทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง TOEFL ไม่น้อยกว่า iBT 53 ITP 477 CBT 1233 หรือ  IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ UBU TEST ไม่น้อยกว่า 50

หรือ

เป็นผู้ผ่านเกณฑ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

5.ค่าสมัครสอบ

สาขาแรก 200 บาท สาขาต่อไป 150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

ใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS66 รอบ 1 Portfolio ม.อุบลราชธานี 66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *