Breaking News

รอบ2 พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 พร้อมทุน โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2567

ชำระเงิน: ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 30 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 

สาขาวิชา เคมี ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GAT PAT2 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว, ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย  ชีววิทยา 

สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย, ศิลปศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

สาขาวิชา พลศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1

สาขาวิชา พุทธศาสนศึกษา  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Levelคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา ภาษาไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา สังคมศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT5

สาขาวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT5

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์,คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมการพัฒนาสังคม, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ, สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้, การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ, การจัดการการท่งเที่ยว การประชุม และนิทรรศการ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

สาขาวิชา ภาษาไทย ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้TGAT

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT ศิลปกรรมศาสตร์ A-Level วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน,การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

*หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการข้อมูลดิจิทัล ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPATและA-Level

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบTGAT

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา 

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรืออาชีวะ อ่านต่อระเบียบการ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

คะแนนสอบ TGAT-TPAT และA-Level ตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึุกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0