Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ขอแสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดทุกคน ผู้สอบไม่ติดสู้ต่อไปนะ

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางสอบ NETSAT : วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2566

 

โควตาพื้นที่

เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-15 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่1 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ครั้งที่2 วันที่ 5 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 9-10 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : วันที่ 12 เมษายน 2567

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house :  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

 

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*บางสาขาพี่นัทอาจจะพิมพ์ตกไปบ้างนะ ขออภัยน้องๆ และมหาวิทยาลัยด้วย สามารถแจ้งในคอมเม้นได้เลยนะ

 

 

1.คณะ สาขาที่เปิดรับ และคะแนนที่ใช้สอบ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวล้อม ชีวเคมี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขา สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ)  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง เกษตรนวัตกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์,  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

วืชาเอก การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ จีน

วิชาเอก คณิตศาสตรศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิชาเอก ภาษาไทย  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิชาเอก ศิลปศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางศิลป์

วิชาเอก พลศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมรรถนะร่างกาย 

วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ญี่ปุ่น

วิชาเอก สังคมศึกษา ประถมศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก ดนตรีศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี

วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 75 ที่นั่ง ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขวิชา รังสีเทคนิค ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา เวชนิทัศน์ ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ความถนัดสำหรับเวชนิทัศน์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปปลอดภัยโครงการพิเศษ ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ และนานาชาติ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความถนัดทางการออกแบบ

สาขาวิชา การออกแบบ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความถนัดทางการออกแบบ

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงิน การจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม การจัดกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการดิจิทัล การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา การบัญชี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

 

คณะนิติศาสตร์ ใช้NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดเส้น ทดลองทางทัศนศิลป์

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วาดเส้นเพื่่อการสื่อสาร ออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก ดนตรีพื้นบ้าน) นาฏศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดนตรี

 

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้ง การจัดการการท่องเที่ยว ใช้NETSAT วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ ใช้NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
SAT1 ภาษาไทย
102
SAT1 ภาษาอังกฤษ
103
SAT1 คณิตฯ
201
SAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
011
ฝรั่งเศส
012
เยอรมัน
013
จีน
014
ญี่ปุ่น
10669 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น** 38 20 35 25 20
10671 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส** 20 35 25 20
10672 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลัง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน** 20 35 25 20
10666 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์** 20 35 20 25
10667 รป.บ. (การจัดการการเงินและการคลัง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การจัดการการเงินและการคลังหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการเงินและการคลัง สมรรถนะด้านภาษาจีน** 20 35 25 20
10722 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์** 38 20 35 20 25
10674 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาจีน** 20 35 25 20
10675 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น** 20 35 25 20
10676 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส** 20 35 25 20
10677 รป.บ. (การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน** 20 35 25 20
10678 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์** 38 20 35 20 25
10680 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง สมรรถนะด้านภาษาจีน** 20 35 25 20
10681 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง สมรรถนะด้านภาษาญี่ปุ่น** 20 35 25 20
10682 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง สมรรถนะด้านภาษาฝรั่งเศส** 20 35 25 20
10683 รป.บ. (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง สมรรถนะด้านภาษาเยอรมัน** 20 35 25 20

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

สหวิทยาการ

รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา**
ปกติ โครงการพิเศษ 101
SAT1 ภาษาไทย
102
SAT1 ภาษาอังกฤษ
103
SAT1 คณิตฯ
201
SAT2 วิทย์และเทคโนโลยี
202
SAT2 เคมี
203
SAT2 ชีวะฯ
9808 การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ** 6 20 60 10 10
9817 นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ** 20 50 25 15 10
9814 นิติศาสตร์** 24 40 40 10 10
9802 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินธุรกิจ** 8 35 25 20 20
9811 บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ** 10 30 30 20 20
9807 บัญชีบัณฑิต** 5 20 30 30 20
9809 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ** 9 30 60 5 5
9804 รัฐประศาสนศาสตร์** 25 40 30 15 15
9813 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์** 25 25 25 30 20
9810 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ** 25 20 25 30 25
9812 วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ** 9 35 30 35
9815 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ** 10 10 15 25 25 25
9806 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ** 10 20 10 20 15 35
9816 เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร** 20 30 35 35
9805 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรม และความยั่งยืน** 15 40 30 20 10

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64 ของเดิม ภาคปกติ 3,232 ที่นั่ง และ โครงการพิเศษ 524 ที่นั่ง  ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 4,584 ที่นั่ง 

ปี65 4,154 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 5,278 ที่นั่ง 

ปี66 4,897 ที่นั่ง

ปี67 รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

*คุณสมบัติของผู้สมัคร รอประกาศอีกครั้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามด้านบน หรืออ่านประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คะแนนที่ใช้ยื่น สมรรถนะ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม ค่าหอพัก คณะและสาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

2 comments

  1. หาความรู้แบบใหม่อยากเรียนคณะพยาบาล

  2. มนุษศาสตร์ใช้วิชาอะไรยื่นบ้างเหรอคะ มันไม่ขึ้นเหมือนคณะอื่นอะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0