Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตาพื้นที่

เปิดรับสมัคร : วันที่ 4-8 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22-23 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566

ทปอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ clearing house : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะ สาขาที่เปิดรับ และคะแนนที่ใช้สอบ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา ชีววิทยา ฟิสิกส์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สถิติและวิทยาการ ข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศ สถิติ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวล้อม ชีวเคมี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา กีฎวิทยา โรคพืชวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชสวน พืชไร่ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง เกษตรนวัตกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์,  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมกระบวนการเคมี  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์ 

วิชาเอก คณิตศาสตรศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ 

วิชาเอก วิทยาศาสตร์ศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิชาเอก ภาษาไทย  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

วิชาเอก ศิลปศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ความถนัดทางศิลป์

วิชาเอก พลศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมรรถนะร่างกาย 

วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ญี่ปุ่น

วิชาเอก สังคมศึกษา ประถมศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาเอก ดนตรีศึกษา ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี

วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขวิชา รังสีเทคนิค ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา เวชนิทัศน์ ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และเทคโนลยี ความถนัดสำหรับเวชนิทัศน์

สาขาวิชา แพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านต่อประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสาธาณสุขศาสตร์

สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ (วิชาเอก อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปปลอดภัยโครงการพิเศษ ) ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปกติ โครงการพิเศษ และนานาชาติ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะเทคโนโลยี

สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความถนัดทางด้านสถาปัตย

สาขาวิชา การออกแบบ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การเงิน การจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม การจัดกรรมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการดิจิทัล  ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะนิติศาสตร์ ใช้NETSAT ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบศิลป์

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต นาฏศิลป์ ใช้NETSAT วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดนตรี

 

วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวมทั้ง การจัดการการท่องเที่ยว ใช้NETSAT วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

หลักสูตรอื่นๆ ใช้NETSAT วิชา ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ใช้NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ฝรั่งเศส หรือ เยอรมัน หรือ จีน หรือ ญี่ปุ่น หรือ คณิตศาสตร์)

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์

สหวิทยาการ

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รับประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร วิทยาศษสตร์การกีฬา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต ใช้ NETSAT วิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64 ของเดิม ภาคปกติ 3,232 ที่นั่ง และ โครงการพิเศษ 524 ที่นั่ง  ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 4,584 ที่นั่ง 

ปี65 4,154 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับใหม่เป็น 5,278 ที่นั่ง 

ปี66 รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

*คุณสมบัติของผู้สมัคร รอประกาศอีกครั้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามด้านบน หรืออ่านประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร คะแนนที่ใช้ยื่น สมรรถนะ <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กำหนดการสอบ NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม ค่าหอพัก คณะและสาขาที่เปิดรับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

2 comments

  1. หาความรู้แบบใหม่อยากเรียนคณะพยาบาล

  2. มนุษศาสตร์ใช้วิชาอะไรยื่นบ้างเหรอคะ มันไม่ขึ้นเหมือนคณะอื่นอะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0