Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตาพื้นที่ ครั้งที่ 1 : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 15 มกราคม 2567

โควตาพื้นที่ ครั้งที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

 

โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT : วันที่ 10 มกราคม 2567 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level : วันที่ 1-31 มีนาคม 2567

โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.) : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ๋ 2567

โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช ปวส : วันที่ 1 เมษายน 2567- 20 พฤษภาคม 2567

 

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

โครงการรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรียนที่กทม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ,วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ),วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ) ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมโทรคมมาคม), วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมโลจิกติกส์ ,วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (นานาชาติ)

 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ , วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมมาคม)

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา วิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม,วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม,

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ, เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล) ,เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและควบคุม การกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์),เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต) , วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี, เทคโนโลยีวิศวกรรมทำความเย็นและการปรับอากาศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง, เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (แขนง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมควบคุม โทรคมมาคม คอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ กระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์), การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์,เคมีอุตสาหกรรม ,เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ,เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบางวิชา) ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ,หลักสูตรสองภาษา) ,สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม  ,สถิติธุรกิจและการประกันภัย ,สถิติธุรกิจและประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(เสริมทักษะภาษาอังกฤษ),ฟิสิกส์วิศวกรรม,เทคโนโลยีชีวภาพ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ชิงสถิติ,เทคโนโลยีอุตสากรรมเกษตรและนวัตกรรม

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไมครอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมชีวการแพทย์

 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

⇒สาขาวิชา ออกแบบภายใน,ออกแบบผลิตภัณฑ์นัวตกรรมเซรามิกส์,ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์,การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธูรกิจ

 

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

สาขาวิชา การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

 

เรียนที่ปราจีนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา เครื่องมือวัดและอัตโนมัติ

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ ,วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ,นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ), คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ,เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิตมวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ,วิศวกรรมเกษตรและอาหาร,วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) , เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต

 

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ , วิทยาการข้อมูลและการคำนวณเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

⇒สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า

 

เรียนที่ ระยอง

คณะบริหารธุรกิจ 

⇒สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ การบัญชี บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนวัติ (แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมยานยนต์ ) เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต (แขนงวิชา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรโลหการ) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

โครงการ วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 66 5 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.) รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 66 5 ม.ค. 67
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม 10 ต.ค. 66 20 ม.ค. 67
โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) 1 ธ.ค. 66 28 ก.พ. 67
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้กำลังศึกษาที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. รอบที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 2 ต.ค. 66 5 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการ Portfolio รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการโควตาพื้นที่ระยอง คณะบริหารธุรกิจ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โครงการต่อยอด ปวส. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โควตาบุตรข้าราชการ รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 4 ก.พ. 67
โควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โควตาโรงเรียนเครือข่าย 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ/คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โควตาต่อยอด ปวส. 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67
โควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า มจพ. รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ต.ค. 66 15 ธ.ค. 66
โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG Model คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โครงการโควตาเรียนดี ม.6 ร่วมกับโรงเรียนศรีบุณยานนท์ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 ธ.ค. 66 10 ม.ค. 67
โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 1 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0