รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

หรือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงรอบโควตา (Quota) ประจำปีการศึกษา 2565
**กลุ่มที่ต้องสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) โควตา (Quota) 8 เมษายน 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามคณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะนิติศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะบริหารศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะศิลปประยุกต์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตร์ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์

**กลุ่มที่ไม่ต้อง สอบสัมภาษณ์ รับตรงรอบโควตา (Quota)**
คณะรัฐศาสตร์ >> ทั้งนี้ต้องเข้ากลุ่มไลน์คณะ >> กลุ่มไลน์คณะรัฐศาสตร์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา โควตารับตรงทั่วไป และโควตากลุ่มใช้คะแนนการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT)  <<รอประกาศ>>

รอ 20.00 น.

 

เฉพาะเภสัช

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต กลุ่มใช้คะแนนการทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (NETSAT) ปีการศึกษา 2565
ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ศึกษารายละเอียดกำหนดการสอบตามลิ้งค์ด้านล่าง เพื่อกรอกแบบฟอร์มประวัติผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และเข้ากลุ่มไลน์คณะก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
>>>กำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มใช้คะแนน NETSAT 8 เมษายน 2565<<<

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์และชำระเงิน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 เมษายน 2565

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : วันที่ 20 เมษายน 2565

⇒แจ้งความจำนงยื่นยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษา : วันที่ 20-30 เมษายน 2565

⇒ยื่นยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

 

รอบ2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะเกษตรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 200 คน

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่,พืชสวน ,สัตวศาสตร์,ประมง) , เทคโนโลยีการอาหาร ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 312 คน

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา ,เคมี,ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, คณิตศาสตร์,ชีววิทยา ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 366 คน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร, ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร, ภาษาจีนและการสื่อสาร, ภาษาไทยและการสื่อสาร ,การจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม, ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล หลักสูตรภาษาอังกฤษ, นวัตกรรมการจัดการมรดกวัฒนธรรม, ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิเทศศาสตรบัณฑิต ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย พลศึกษา ดนตรีศึกษา สังคมศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 150 คน ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะบริหารศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 300 คน

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ ,การตลาด,การจัดการการโรงแรม ,การเงินและการลงทุน ,การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 200 คน

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล มวิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ,วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  เลือกตอนปี2 ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 200 คน

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารองค์การ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น) ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 100 คน

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จำนวนรับทั้งหมด 75 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ GAT-PAT และวิชาสามัญ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,903 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีท่6 ปวช ปวส หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.คุณสมบัติและองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะเกษตรศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะศิลปศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

200 บาท ในสาขาแรก สาขาวิชาต่อไป 150 บาท

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอานที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0