Breaking News

รอบ2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกโครงการ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 รอบ2 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกโครงการ ปีการศึกษา2565

1. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง ม.ธรรมศาสตร์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต, บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

คณะรัฐศาสตร์

สาขาวิชา วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกสาขาการะหว่างประเทศ, วิชาเอกสาขาบริหารรัฐกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์์, จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, ปรัชญา, ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาและวัฒนธรรมจีน, ภาษาเยอรมัน, ภาษารัสเซีย, ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ, ภาษาไทย, ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ, สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารสนเทศ

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน, เทคโนโลยีการเกษตร, เคมีม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เทคโนโลยีชีวภาพ, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, วัสดุศาสตร์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์,

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การละคอน, ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ , ออกแบบแฟชั่น

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม

 

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์, วิศวกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีการจัดการ,

 

วิทยาลัยนวัตกรรม

สาขาวิชา การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์, นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล, นวัตกรรมการบริการ

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ

สาขาวิชา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

สาขาวิชา จีนศึกษา, ไทยศึกษา

 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

สาขาวิชา โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

สาขาวิชา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก, การแพทย์แผนจีน, ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ประกาศรับเพิ่มเติม)

 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ้งภากรณ์

 

 

2. โควตาพื้นที จำนวนรับ 215 ที่นั่ง   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์ เรียนที่ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนที่ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียนที่พัทยา

คณะสหเวชศาสตร์ เรียนที่รังสิต

คณะศิลปศาสตร์ เรียนที่ลำปาง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรียนที่ลำปาง

วิทยาลัยสหวิทยาการ เรียนที่ลำปาง

 

3.โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

4. โครงการ ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มีทุนเรียนฟรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*หมดเขตแล้ว

 

5. โครงการนักเรียนสามจังหวัดภาคใต้  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

6.โครงการเรียนนักศึกษาพลเมืองจิตอาสา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เปิด วันที่ 1-21 มีนาคม 2565

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรบัณฑิต เรียนที่ลำปาง

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต

 

คณะรัฐศาสตร์

วิชาเอก การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หลักสูตร สังคมสงเคราะห์บัณฑิต , สังคมสงเคราะห์บัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

หลักสูตร วารสารศาสตรบัณฑิต

 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ประยุกต์, เคมี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์, วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สถิติ, เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ลำปาง),

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธา , วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา การละคอน ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ, ออกแบบแฟชั่น

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

สาขาวิชา ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรมภายใน, การผังเมืองบัณฑิต

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ลำปาง), อนามัยสิ่งแวดล้อม (ลำปาง), อนามัยชุมชน (ลำปาง)

 

คณะเภสัชศาสตร์

 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาการเรียนรู้

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

วิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภาภรณ์

 

7.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซตฺ์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *