รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา256 โดยมีรายละเอียด่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 2 ครั้งที่ 1

1.สมัครและชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 1 เมษายน 2567
2.ส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2567
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 19 เมษายน 2567
4.สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2567
5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 30 เมษายน 2567
6.ยืนยันสิทธิในระบบ TCAS ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา เว็บไซต์ admission.ubu.ac.th วันที่ 8 พ.ค.2567
8.ชำระค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 8-31 พฤษภาคม 2567
9.ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตามประกาศมหาวิทยาลัย

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 260 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 310 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ (รับม.6) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ชีววิทยา, วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (รับม.6และปวส) ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ),นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา , เคมี, คณิตศาสตร์    เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ,อาชีวอนามัยและควสามปลอดภัย   เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะบริหารศาสตร์  จำนวนรับ 160 ที่นั่ง

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 425 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.00-2.75

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับ 110 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปีแล้ว 1,776 ที่นั่ง ปี67 1,785 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรืออาชีวะ

มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

สอบวัดความเป็นครู เฉพาะศึกษาศาสตร์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

 

6.ค่าสมัครสอบ

อันดับแรก 200 บาท อันดับต่อไป 150 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

 

รอบ2 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ค่าเทอม ปริญญาตรี โท เอก ค่าหอพัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับอัพเดท <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0