Breaking News

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2566

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ3 admission ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2566

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

คณะวิทยาศาสตร์ จากเดิม 182 ที่นั่ง ปรับเป็น 329 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา  วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TPAT3

A-level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา ชีววิทยา รูปแบบ 2 ใช้  ใช้ TGAT A-level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ รูปแบบ 1 ตามด้านบน

สาขาวิชา ฟิสิกส์  ใช้ TGAT TPAT3 A-level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ใช้A-level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สถิติและวิทยาการข้อมูล (วิชาเอก สถิติศาสตร์ สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล) ใช้TPAT3  A-level วิชา คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ

 

 

คณะเกษตรศาสตร์ จากเดิม 52 ที่นั่ง ปรับเป็น 190 ที่นั่ง

เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา สัตวศาสตร์) การประมง เกษตรนวัตกรรม เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT TPAT3

A-level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากเดิม 144 ที่นั่ง ปรับเป็น 305 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี(ปกติ นานาชาติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ,วิศวกรรมโลจิสติกส์ (นานาชาติ) วิศวกรรมสื่อดิจิทัล (นานาชาติ),

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TPAT3

A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะศึกษาศาสตร์  จากเดิม 32 ที่นั่ง ปรับเป็น 92 ที่นั่ง

วิชาเอกเดี่ยว ประถมศึกษา, คอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา  ใช้ TPAT5 A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก การสอนญี่ปุ่น ใช้ TPAT5 A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ TPAT5 A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น

วิชาเอก ศิลปศาสตร์ ใช้ TPAT5 A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก คณิตศาสตร์ศึกษา ใช้ TPAT5 A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก สังคมศึกษา, การสอนภาษาไทย ใช้ TPAT5 A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ 4 ปี ใช้ TPAT5 A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์ศึกษา ใช้ TPAT ดนตรี TPAT5 A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก การสอนภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาไทย คณิตศาสตรศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา ศิลปศึกษา สังคมศึกษา

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ปรับเป็น 20 ที่นั่ง ใช้ A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 17 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา รังสีเทคนิค

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TPAT3

A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา เวชนิทัศน์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิม 80 ที่นั่ง ปรับเป็น 207 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ใช้ A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ 1 ภาษา

สาขาวิชา ภาษาตะวันออก วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ใช้ TGAT A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาตามวิชาเอกที่จะยื่น

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ใช้ A-Level ใช้ TGAT A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ใช้ A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จากเดิม 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 147 ที่นั่ง

สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ปกติ หรือโครงการพิเศษ) อนามัยสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ใช้เกณฑ์ตามกสพท

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากเดิม 2 ที่นั่ง ปรับเป็น 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3 A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จากเดิม 38 ที่นั่ง ปรับเป็น 75 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายภาพบำบัด

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

TGAT

A-Level วิชา ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

TGAT

A-Level วิชา คณิตศาสตร์2 เคมี ชีววิทยา

 

คณะเภสัชศาสตร์ จากเดิม 15 ที่นั่ง ปรับเป็น 65 ที่นั่ง

สาขาวิชา เภสัชศาสตรบัณฑิต (ปกติ และโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษนานาชาติ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

A-Level ภาษาอังกฤษ 20 % คณิตศาสตร์ 1 20%  (ฟิสิกส์ เคมี ชีวิวทยา 40%)

 

คณะเทคโนโลยี จากเดิม 42 ที่นั่ง ปรับเป็น 125 ที่นั่ง

สาขาวิชา  ธรณีวิทยา ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาไทย เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีระบบการผลิตและการจัดการอุตสาหกรรม ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการผลิต ใช้ TGAT  A-Level คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบ ใช้ TPAT A-Level คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา สถาปัตยศาสตรบัณฑิต ใช้TPAT4 A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ฟิสิกส์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จากเดิม 160 ที่นั่ง ปรับเป็น 346 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี ใช้A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา บัญชี นานาชาติ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา การเงิน ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก ผู้ประกอบการดิจิทัล, การเงิน การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม,  การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว, การจัดการธุรกิจบริการและอีเว้นท์, การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

วิชาเอก ผู้ประกอบการดิจิทัล, เทคโนโลยีการตลาด, การจัดการ การประกอบการพาณิชย์ และนวัตกรรม, การจัดการ การประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะนิติศาสตร์ จากเดิม 120 ที่นั่ง ปรับเป็น 356 ที่นั่ง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เลือกคณิต 2 ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

เลือกคณิต 1 ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชา การออกแบบ (ทัศนศิลป์)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

TPAT ศิลปกรรมศาสตร์ ทัศนศิลป์

A-Level คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย

 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จากเดิม 80 ที่นั่ง ปรับเป็น 166 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง การจัดการการเงินและการคลัง

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

A-Level วิชา สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาที่จะใช้ยื่น เช่น (จีน ญี่ปุ่น บาลี เยอรมัน)

หรือ

ยื่นศิลป์ A-Level วิชา สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ยื่นวิทย์ A-Level วิชาคณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนานาชาติ จากเดิม 110 ที่นั่ง ปรับเป็น 175 ที่นั่ง

วิชาเอก การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ธุรกิจสากล การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอก วารศาสตร์ระหว่างประเทศ เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

 

คณะเศรษฐศาสตร์จากเดิม 30 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง

หลักสูตรปกติ นานาชาติ

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

A-Level คณิตศาสตร์1 สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเดิม 140 ที่นั่ง ปรับเป็น 262 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ พิเศษ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT

A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปกติ และพิเศษ) ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการปกติและภาคพิเศษ)

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะสหวิทยาการ จากเดิม 67 ที่นั่ง ปรับเป็น 702 ที่นั่ง

วิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรมและสุขภาพ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) ใช้ A-Level คณิตศาสตร์1 สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

การเงินธุรกิจ, บัญชี, ธุรกิจระหว่างประเทศ, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน, นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ใช้ A-Level ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (คณิตศาสตร์1+2)

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ใช้ A-Level วิชา TPAT5 A-Level สังคมศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

นิติศาสตร์ ใช้ A-Level ภาษาไทย สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ  รัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

*แต่ละสาขาปรับจำนวนรับเท่าไร อยู่ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี66 1,454 ที่นั่ง ปรับเป็น 3,725 ที่นั่ง

ปี65 1,239 ที่นั่ง

ปี64

– Admission 1 จำนวน 847 ที่นั่ง
– Admission 2 จำนวน 566 ที่นั่ง

จำนวนรับและสาขาวิชาจะมีการเพิ่มเติมมากกว่านี้

 

3.คุณสมบัติของผ้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึุกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ยและแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คะแนนสอบตามด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับที่ปรับใหม่<<คลิกอ่านที่นี่>>

*อย่าลืมเข้าไปอ่านคุณสมบัติแต่ละสาขาด้วยนะ

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมข่าวสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

  1. ขออนุญาตสอบถามนะคะ
    รอบที่3.2 Admission2 ในตารางสีเขียว เราเห็นว่าบางคณะมีวงเล็บว่า (รูปแบบที่1) กับ (รูปแบบที่2) เลยสงสัยว่ามันคืออะไรเหรอคะTT
    Ad1 Ad2 เหรอคะ หรือว่าเป็น รอบ3.2 Admission2 แต่ว่ามี 2 เกณฑ์คะแนนเหรอคะ???

    -ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะ
    -ขอโทษนะคะคือเราไม่รู้จริงๆTT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0