Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  <<

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 8 มิถุนายน 2567

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์  จำนวนรับ 216 ที่นั่ง

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต รับโดยกสพท 192 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายภาพอุปกรณ์ 12 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 10 ที่นั่ง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 2 ที่นั่ง

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวนรับ 143 ที่นั่ง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับโดยกสพท  94 ที่นั่ง

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ 2 ที่นั่ง

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ 30 ที่นั่ง

สาขาวิชา ความผิดปกติของการสื่อความหมายวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน วิชาเอก แก้ไขการได้ยิน 10 ที่นั่ง การแก้ไขการพูด 7 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับโดยกสพท 70 ที่นั่ง รับผ่านระบบแอดมิชชั่น 30 ที่นั่ง

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 80 ที่นั่ง 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับในกสพท

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 345 ที่นั่ง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการส่งเสริมความถนัดวิชาชีพ 6 สาขาวิชา 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 15 ที่นั่ง เคมี 10 ที่นั่ง ชีววิทยา 10 ที่นั่ง เทคโนโลยีชีวภาพ 10 ที่นั่ง พฤกษศาสตร์ 15 ที่นั่ง คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) 40 ที่นั่ง  วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 15 ที่นั่ง(นานาชาติ) ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 60 ที่นั่ง (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน 40 ที่นั่ง (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม 40 ที่นั่ง  (นานาชาติ) คณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) 40 ที่นั่ง

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จำนวนรับ 75 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ 45 ที่นั่ง  รังสีเทคนิค 30 ที่นั่ง

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 90 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 20 ที่นั่ง  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ที่นั่ง, โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 20 ที่นั่ง , อนามัยสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง

 

คณะกายภาพบำบัด จำนวนรับ 50 ที่นั่ง 

สาขาวิชา กายภาพบำบัด 40 ที่นั่ง กิจกรรมบำบัด 10 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับ 11 ที่นั่ง 

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง 

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รับโดยกสพท 40 ที่นั่ง รับผ่านแอดมิชชั่น 10 ที่นั่ง

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ 70 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40 ที่นั่ง   หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จำนวนรับ 60 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 30 ที่นั่ง  การออกกำลังกายและการกีฬา 30 ที่นั่ง  วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา รอประกาศ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 74 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 5 ที่นั่ง วิศวกรรมเคมี 2 ที่นั่ง, วิศวกรรมโยธา 22 ที่นั่ง , วิศวกรรมไฟฟ้า 15 ที่นั่ง, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 ที่นั่ง  ,  วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง  ,

หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมเคมี 5 ที่นั่ง  วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5 ที่นั่ง วิศวกรรมอุตสาหกรม 5 ที่นั่ง

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จำนวนรับ 210 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร31 ที่นั่ง วิทยาศาสตร์การเกษตร 30 ที่นั่ง  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 25 ที่นั่ง  ธรณีศาสตร์ 10 ที่นั่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต 35 ที่นั่ง  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ 30 ที่นั่ง, บัญชีบัณฑิต 30 ที่นั่ง

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 63 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ภาษาจีน 5 ที่นั่ง (นานาชาติ) ภาษาไทย 25 ที่นั่ง ภาษาอังกฤษ 33 ที่นั่ง

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เวชระเบียน

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวนรับ 20 ที่นั่ง 

สาขาวิชา ศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวนรับ 90 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน 40 ที่นั่ง  ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม 25 ที่นั่ง, เกษตรยั่งยืนเพื่อสุขภาพและการประกอบอาหาร 20 ที่นั่ง

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 ที่นั่ง

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวนรับ 130 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ 35 ที่นั่ง เกษตรศาสตร์ 30 ที่นั่ง นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 30 ที่นั่ง วิทยาศาสตร์การแพทย์ 35 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวนรับ 90 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล 50 ที่นั่ง , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ 40 ที่นั่ง

 

*จำนวนรับพี่นัทอาจะลงผิดบางสาขา ให้ยึดตามประกาศมหาลัยนะ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64

รอบที่3 admission1  จากเดิม 1,985 ที่นั่ง เป็น 2,090 ที่นั่ง

รอบที่3 admission2  จากเดิม 750 ที่นั่ง เป็น 830 ที่นั่ง

 

ปี65 2,282 ที่นั่ง ปรับใหม่เป็น 3,272 ที่นั่ง 

ปี66 1,344 ที่นั่ง ปรับใหม่เป็น 1,379 ที่นั่ง

ปี67 1,511 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก อ้างอิงจากปีที่แล้ว 

 

ข้อมูลวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

 

4.ค่าสมัครสอบ

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับ ทุกรอบ ม.มหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ตารางจำนวนรับ TCAS 67 รอบที่3 admission มหาวิทยาลัยมหิดล  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS67 รอบที่3 admission   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  <<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0