Breaking News

TCAS61 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2561

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561 ผ่านระบบTCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 3/2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3/1

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี    <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุกสาขา    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะ ใครสอบไม่ติดไปรอเลือกรอบ 4 แล้วได้

ขอบคุณน้องๆที่ไว้ใจพี่นัท ขอโทษน้องๆหลายคนด้วยนะที่พี่ดุไป

 

วิทยาเขตและคณะอื่นที่รอนะครับ

 

หวังว่าเราจะได้พบกันใหม่นะ ใครสอบไม่ติดไปรอเลือกรอบ 4 แล้วได้

ขอบคุณน้องๆที่ไว้ใจพี่นัท ขอโทษน้องๆหลายคนด้วยนะที่พี่ดุไป

 

เส้นทางการสอบเข้า

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

1.คณะและหลักสูตรที่เปิดรับ

       1.1คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รับผ่าน กสพท) 270 ที่นั่ง

– หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 13 ที่นั่ง

– หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 20 ที่นั่ง

– หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) 4 ที่นั่ง

        1.2  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (กสพท) 154 ที่นั่ง

– หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รับผ่าน กสพท) 20 ที่นั่ง

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) 150 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 15 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 3 ที่นั่ง

         1.3 คณะเภสัชศาสตร์

– หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(กสพท) ไม่ได้ระบุ

         1.4 คณะทันตแพทยศาสตร์

– หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(รับผ่าน กสพท) 83 ที่นั่ง

         1.5 คณะวิทยาศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 150 ที่นั่ง

          1.6คณะเทคนิคการแพทย์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 60 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 25 ที่นั่ง

        1.7  คณะสาธารณสุขศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  30 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 10  ที่นั่ง

          1.8คณะกายภาพบำบัด

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 55 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) 25 ที่นั่ง

       1.9คณะพยาบาลศาสตร์

– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 285  ที่นั่ง

          1.10คณะสัตวแพทยศาสตร์

– หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สัตวแพทยศาสตร์) (รับผ่าน กสพท) 40 ที่นั่ง

         1.11 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 20 ที่นั่ง

         1.12 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา) 10  ที่นั่ง

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล) 5 ที่นั่ง

          1.13คณะวิศวกรรมศาสตร์

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 5 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)) 5 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 5 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม) 5 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 5ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 15 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 5 ที่นั่ง

         1.14 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 20 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 15 ที่นั่ง

– หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) 20 ที่นั่ง

– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 35 ที่นั่ง

         1.15 วิทยาลัยศาสนศึกษา

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) 50 ที่นั่ง

         1.16 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10 ที่นั่ง

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม) 5 ที่นั่ง

         1.17คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 35 ที่นั่ง

         1.17 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ 

– หลักสูตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์) (วิทยาศาสตรการเกษตรเพื่อสุขภาวะ)  5 ที่นั่ง

– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 20 ที่นั่ง

– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม) 14 ที่นั่ง

        1.18คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)) 50 ที่นั่ง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒1,976+ ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติ

⇒สำเร็จระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่าตามที่คณะและสาขาระบุไว้

⇒มีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

⇒มีคะแนนตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

4.คำถามที่น้องชอบถาม 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การจัดสอบมีขึ้นในวันที่น้องมาสอบสัมภาษณ์ ในสาขาที่ต้องสอบ น้องต้องสอบให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 45 % ถ้าได้น้อยกว่านั้นทางมหาวิทยาลัยจะคืนสิทธิให้น้องไปเคลียริ่งเฮาส์รอบต่อไป

ข้อมูลพี่นัทติดต่อจากมหาวทิยาลัยในวันที่ 8 /5/2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก และจำนวนรับรอบที่3 มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS รอบที่3 ทปอ   <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0