Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1และ2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน (admission) ปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1และ2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

ที่ กิจกรรม กำหนดการ
1. รับสมัครผ่านระบบ TCAS ได้ที่เว็บไซด์ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/ ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 7-15 พฤษภาคม 2564
2. ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 26 พฤษภาคม 2564
3. ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผลครั้งที่ 2 26-27 พฤษภาคม 2564
4. ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564
5. การตรวจร่างกาย ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 6-7 มิถุนายน 2564
6. สอบสัมภาษณ์ 8 มิถุนายน 2564
7. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 10 มิถุนายน 2564
8. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบที่ 3 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านระบบรับสมัคร ที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะ 7-Eleven เท่านั้น)
11-13 มิถุนายน 2564
9. รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 16-17 มิถุนายน 2564
10. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 21 มิถุนายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50) ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์,การออกแบบสื่อนวัตกรรม,ทัศนศิลป์ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รับผ่าน กสพท

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม ,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  มีการกำหนดคะแนน โอเน็ต GAT-PAT ขั่นต่ำ

 

คณะพยาบาลศาสตร์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยา,พยาธิวิทยากาพวิภาค  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต กำหนดPAT2 ขั่นต่ำ 90 คะแนน  

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะนิติศาสตร์  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะมนุษยศาสตร์ 202 ที่นั่ง ปรับ 232 ที่นั่ง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พม่าศึกษา,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาไทย,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลี,นาฏศิลป์ไทย ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ โดยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรวิทยศาตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในรอบแอดมิชชั่น2

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, <คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ สาขาที่อยู่ในวงเล็บมีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำGAT และ PAT> ,พลศึกษาและวิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย กำหนดคะแนนขั่นต่ำGAT

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยา,ประวัติศาสตร์,พัฒนา ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ในรอบที่ 3 แอดมิชชั่น1 2,053 ที่นั่ง ในรอบที่3 แอดมิชชั่น2 1,564 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จกรศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 คณะวิทยาศาสตร์

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์ (ต่อ)  คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร  คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบ3 แอดมิชชั่น1 และ แอดมิชชั่น2 ม.นเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3 ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *