Breaking News

TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS64 รอบที่3 admission1 ปีการศึกษา2564 สมัครกับทปอ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่3 Admission1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร
  • ประกาศรับสมัคร : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
  • ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564
  • ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
  • สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ  ใช้ GAT/PAT2 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้ GAT O-NET ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด,ธุรกิจเพื่อสังคม   ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม ,การตลาด,ธุรกิจเพื่อสังคม(เอกคู่+โครงการพิเศษ)  ใช้ GAT/เลือกPAT7.1-7.7 วิชาใดวิชาหนึ่ง/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้GAT/PAT2/ภาษาอังกฤษ 

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตร์  อยู่ในระบบกสพท

 

คณเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ใช้GAT1/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา,ภาษาไทย   ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สารสนเทศศึกษา  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือO-NETวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วรรณกรรมสำหรับเด็ก ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  (วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์2 หรือO-NET วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ใช้PAT7.4) ภาษาญี่ปุน่ (ใช้PAT7.3) ภาษาเกาหลี (ใช้ PAT7.7)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ), ใช้GAT/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  ใช้ GAT/PAT5 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้GAT/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์(O-NET)

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ใช้GAT วิชาสามัญ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)  ใช้GAT PAT1 PAT2 PAT3

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการทางศิลปวัฒนธรรม (หลักสูตร2ภาษา)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การศึกษาปฐมวัย ,ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะนว,อุตสาหกรรมศึกษา, ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่) จิตวิทยาและการแนะแนว,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาพิเศษ,เทคโนโลยีการศึกษา,การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน,การวัดประเมินและวิจัยการศึกษา ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ปกติและพิเศษ) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)  ใช้ GAT,PAT1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ O-NET คณิตศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง ปกติและพิเศษ),ประวัติศาสตร์ (ปกติ โครงการพิเศษ), ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (ปกติ โครงการพิเศษ) ใช้GAT PAT1 PAT2

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ปกติและโครงการพิเศษ  ใช้GAT PAT7.1 หรือ GAT วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ปกคิ โครงการพิเศษ) ใช้GAT PAT7.1 หรือ GAT วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก,ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา,สื่อสารเพื่อสุขภาพ)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)  ใช้GAT วิชาสามัญภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1หรือO-NET คณิตศาสตร์

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้GAT PAT1,PAT2 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดตามคณะและสาขาระบุไว้ (รอประกาศ)

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอประกาศ)

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒สมัคร 1 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 150 บาท

⇒สมัคร 2 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 200 บาท

⇒สมัคร 3 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 250 บาท

⇒สมัคร 4 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 300 บาท

⇒สมัคร 5 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 400 บาท

⇒สมัคร 6 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 500 บาท

⇒สมัคร 7 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร 600 บาท

⇒สมัคร 8 อันดับ มีค่าใช่จ่ายในการสมัคร 700 บาท

⇒สมัคร 9 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 800 บาท

⇒สมัคร 10 อันดับ มีค่าใช้จ่ายในการสอบ 900 บาท

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่3 admission1 มศว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

TCAS64 รอบที่3 Admission2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

5 comments

  1. คือหนุสมัคร9วิชาสามัญใว้แต่หนุยังไม่ได้สมัคร G/P แล้วคณะที่หนูเรียน เค้าต้องการ G/P ด้วย หนูสามรถเข้าศึกษาได้ไหมคับ

  2. มศว. รอบ3นี้รับเด็กซิ่วรึเปล่าคะ?

  3. คณะหนึ่งเลือกได้กี่สาขาคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *