Breaking News

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 รอบ4 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 09.00 – 7 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. เวลา 15.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มิถุนายน 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ บางส่วน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  จำนวนรับ 8 ที่นั่ง

สาขาวิชา กายอุปกรณ์ จำนวนรับ 1 ที่นั่ง ใช้ อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน เคมี คณิต ฟิสิกส์ ชีววิทยา

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวนรับ 7 ที่นั่ง ใช้คะแนนสอบ A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10 % TGAT 20 % TPAT1 20 % ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 20 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ 5 ที่นั่ง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์-มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 ที่นั่ง

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ 5 ที่นั่ง

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา จำนวนรับ 15 ที่นั่ง บุคคลทั่วไป ใช้คะแนนสอบ A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 14 ที่นั่ง

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา

 

คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับ 105 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชา ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ชีวนวัตกรรม คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล คณิตศาสตร์ประกันภัย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 45 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล 1 ที่นั่ง วิศวกรรมเคมี 5 ที่นั่ง วิศวกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

หลักสูตรนานาชาติ วิศวกรรมเคมี 15 ที่นั่ง วิศวกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย จำนวนรับ 4 ที่นั่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอก การออกกำลังกายและการกีฬา 4 ที่นั่ง การออกกำลังกายและการกีฬาฟุตบอล 10 ที่นั่ง

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นานาชาติ 10 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยราชสุดา โครงการรับผู้ที่มีการได้ยิน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาของคนหูหนวก 3 ที่นั่ง

 

วิทยาเขตนครสวรรค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต smart farmer จำนวนรับ 30 ที่นั่ง ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวนรับ 40 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาเขตกาญจบุรี จำนวนรับ 172 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 30 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตรจำนวนรับ 30 ที่นั่ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีศาสตร์ จำนวนรับ 35 ที่นั่ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนรับ 25 ที่นั่ง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ จำนวนรับ 27 ที่นั่ง

หลักสูตร บัญชีบัณฑิต จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ 30 ที่นั่ง นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 20 ที่นั่ง

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 9 ที่นั่ง

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ TGAT A-Level คณิต1 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 17 คะแนน เคมี ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 15 ที่นั่ง

สาขาวิชา เวชระเบียน ใช้คะแนนสอบ TGAT ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน TPAT3 ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน รวมกันไม่น้อยกว่า 100 คะแนน

 

คะแนนที่ใช้สอบ สาขาอื่นๆ อ่านต่อประกาศรับสมัครด้านล่าง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com

———————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0