Breaking News

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบTCAS64 รอบที่2 โควตา ปีการศึกษา2564 โดยมีองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2563

 

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่2 โควตา : สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-17 มีนาคม 2564

*รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ

1.1 โควตานักกีฬา เปิดรับ 9 สาขา  จำนวนรับทั้งหมด 38 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.2 โครงการผู้มีทักษะพิเศษของคณะพลศึกษา เปิดรับ 4 สาขา  จำนวนรับทั้งหมด 115 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.3 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรมฯ เปิดรับ 14 สาขา  จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมฯ เปิดรับ 10 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 123 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.5  โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  เปิดรับ 22 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 72 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พยาบาลศาสตร์

 

1.6 โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับ 2 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.7 โครงการ รร.สาธิต/รร.เครือข่าย เปิดรับ 53 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 150 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ คณะมนุษยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

1.8 โควต้าโรงเรียนมัธยมเขต 7 เปิดรับ 41 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 119 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะเปิดรับ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร พลศึกษา พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กายภาพบำบัด สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

1.9 โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 เปิดรับ 12 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 42 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.10 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ พยาบาลศาสตร์

 

1.11 โครงการ รร.เทคโนโลยีฐานวิทย์ เปิดรับ 2 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 2 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.12 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)  เปิดรับ 2 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 15 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

1.13  โครงการ รร.พื้นที่ม.และปริมณฑล เปิดรับ 21 สาขา จำนวนรับทั้งหมด 168 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะที่เปิดรับ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร บริหารธุรกิจเพื่อสังคม วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 

1.14 โครงการ ทุน เพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 45 ที่นั่ง <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

1.15 โครงการ ทุน เอราวัณ คณะศึกษาศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก แต่ละคณะและสาขา 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด,การส่งเสริมสุขภาพ  ใช้ GAT/PAT2 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

⇒สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ ใช้ GAT O-NET ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน,ธุรกิจระหว่างประเทศ  ใช้ GAT/PAT1/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม(เอกคู่+โครงการพิเศษ)  ใช้ GAT/เลือกPAT7.1-7.7 วิชาใดวิชาหนึ่ง/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้GAT/PAT2/ภาษาอังกฤษ 

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม,สาธารณชุมชน,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สุขศึกษา

 

คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรแพทยศาสตร์  อยู่ในระบบกสพท

 

คณเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ใช้GAT1/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ), ใช้GAT/วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  ใช้ GAT/PAT5 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้GAT/PAT2 วิชาสามัญ ใช้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์(O-NET)

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวบูรณาการ ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา),วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักสูตร (นานาชาติ)  ใช้GAT PAT1 PAT2 PAT3

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ), การออกแบบการสื่อสาร,ศิลปะการแสดง (วิชาเอก การออกแบบเพื่อแสดง การแสดงและกำกับการแสดง) ,นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสาสมัญ เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิตค สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา  ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ,นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ,เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์เกษตร,นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ  ทุกสาขาไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต (เอกเดี่ยว)  การศึกษาปฐมวัย, ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตร์ (เอกคู่)ประถมศึกษา,จิตวิทยาและการแนะกแนว,การศึกษาตลอดชีวิต,การศึกษาพิเศษ,เทคโนโลยีการศึกษาา ใช้GAT PAT5 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)  ใช้ GAT,PAT1 วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ O-NET คณิตศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้GAT PAT1 PAT2

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สังคมศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว,สื่อสารเพื่อสุขภาพ,สื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม)  ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การจัดการธุรกิจไซเบอร์,คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)  ใช้GAT วิชาสามัญภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1หรือO-NET คณิตศาสตร์

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ),ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(นานาชาติ) ใช้GAT วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้GAT PAT1,PAT2 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา)  ใช้GAT PAT6 วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม ใช้วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอประกาศ

 

4.ค่าสมัครสอบ 

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *