รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 20-23 เมษายน 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 เมษายน 2566

สอบสัมภาษณ์ : ตามโครงการที่น้องสมัคร

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.โครงการที่เปิดรับ

โครงการเอราวัณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

โครงการเพชรในตม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

1.1 โครงการนักกีฬา จำนวนรับ ปีที่แล้ว 33 ที่นั่ง ปีนี้ 68 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะกายภาพบำบัด

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

 

1.4 โครงการผู้มีทักษะพิเศษจำนวนรับ ปีที่แล้ว 516 ที่นั่ง ปีนี้ 423 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะสังคมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพลศึกษา  (หลักสูตรการศึกษารบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 

1.5 โครงการความร่วมมือ โรงเรียนสาธิตมศว และโรงเรียนในเครือข่าย จำนวนรับ 140 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณธวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะสังคมศาสตร์

คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (โครงการปกติ และโครงการพิเศษ)

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะเศรษฐศาสตร์

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยื่น

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

 

 

1.6 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ 79 ที่นั่ง 

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์  (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

 

1.7 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  จำนวนรับ 5 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

1.8 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชาลัย จำนวนรับ ปีที่แล้ว 20 ที่นั่ง  ปีนี้ 8 ที่นั่ง <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

 

1.9 โครงการ โรงเรียนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและปริมณฑล จำนวนรับ ปีที่แล้ว 465 ที่นั่ง ปีนี้ 561 ที่นั่ง  <<คลิกอ่านสาขาที่เปิดรับ>>

คณะที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะบริหารธูรกิจเพื่อสังคม (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะกายภาพบำบัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตก็เปิดรับ)

คณะเศรษฐศาสตร์

 

2.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก แต่ละคณะและสาขา 

คณะกายภาพบำบัด 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด  ใช้ TGAT A-Level วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การส่งเสริมสุขภาพ ใช้ TGAT A-Level วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กิจกรรมบำบัด  ใช้ TGAT A-Level วิชาภาษาไทย ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณฺิตศาสตร์1

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต A-Level วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ   ใช้TGAT TPAT3

⇒สาขาวิชา   เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร  ใช้TGAT GPAX

⇒สาขาวิชา  นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ นวัตกรรมพอลิเมอร์และการจัดการ ใช้TGAT TPAT3 GPAX

 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ใช้ TGAT/ A-Level คณิต1 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)  การตลาด การเงิน, ใช้ TGAT/ A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โครงการปกติและโครงการพิเศษ)  ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการท่องเที่ยวโรงแรม ใช้ TGAT/ A-Level คณิต2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ เลือกสอบ ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) , สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม  ใช้ TGAT/ A-Level คณิต2 ภาษาอังกฤษ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์
⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใช้TGAT/A-Level คณิต1 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะพลศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬาและออกกำลังกาย ,

⇒หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษา

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธาณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

คณเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ ใช้TGAT1 A-Level ใช้ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ปรัชญาและศาสนา  ใช้TGAT วิชาสามัญ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต,ภาษาเพื่ออาชีพ (นานาชาติ),ภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ), ใช้TGAT/ A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย  ใช้ TGAT/TPAT5  A-Level ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ใช้ TGAT/ ใช้ A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ไม่ได้ระบุ อาจจะไม่ใช้อะไรเลย

 

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ไม่ใช้ TGAT TPAT และ A-Level

 

 คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,เคมี,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,วัสดุศาสตร์  ใช้ TGAT TPAT3

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เลือกคณิต1 หรือ คณิต 2

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต เคมี ใช้ TGAT TPAT5  A-Level ภาษาอังกฤษ เคมี 

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา   ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ เคมี 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ เคมี

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง,วิศวกรรมโทรคมนานคม),วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ,วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (นานาชาติ),วิศวกรรมปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน (นานาชาติ),วิศวกรรมความปลอดภัยและการพิสูจน์หลักฐานคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)  ใช้TGAT PAT1 PAT2 PAT3

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT3 A-Level ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอก การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแฟชั่น ออกแบบเครื่องประดับ), การออกแบบการสื่อสาร,ศิลปะการแสดง (วิชาเอก การออกแบบเพื่อแสดง การแสดงและกำกับการแสดง) ,นาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ (วิชาเอก นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล) ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPAT และA-Level เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม(หลักสูตรสองภาษา)  ใช้TGAT วิชาสามัญ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPAT และA-Level

⇒หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา  ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPAT และA-Level เปิดรับถึงรอบ2 เท่านั่น

 

คณะศึกษาศาสตร์

ไม่เปิดรับในรอบ 2 ปกติจะมีโครงการเพชรในตมต้องดูว่า ปีนี้มีไหม 

 

คณะเศรษฐศาสตร์

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  ใช้ TGAT,  A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์2

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)ใช้ TGAT, A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 หรือ คณิตศาสตร์

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ ,ประวัติศาสตร์ (โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT GPAX

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ,สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา,พัฒนาชุมชนเมือง) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต(โครงการปกติและพิเศษ) ใช้ TGAT A-Levelสังคมศึกษา เลือกภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน บาลี สเปน 1 ภาษา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒วิชาเอก การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคปกติ โครงการพิเศษ) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย การจัดการธุรกิจไซเบอร์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร),ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรสองภาษา วิชาเอก การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ การจัดการภาพยนต์และสื่อดิจิทัล) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตรสองภาษา การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว การสื่อสารเพื่อสุขภาพ การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อเศรษฐศาสตร์) ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ) ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT-TPAT และA-Level

 

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

⇒สาขาวิชา การจัดการภูมิวัฒนธรรม,การจัดการภูมิวัฒนธรรม นวัตกรรมเกษตร ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

 

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่อประดับ (หลักสูตรสองภาษา), ใช้TGAT TPAT3, A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (หลักสูตร 2 ภาษา) ใช้TGAT TPAT3, A-Level ภาษาอังกฤษ

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง (หลักสูตร 2 ภาษา) ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PAT และวิชาสามัญ เปิดรับ รอบ 2 เป็นรอบสุดท้าย 

 

*อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

*กรณีพี่นัทลงผิด หรือมีการอัพเดท รบกวนน้อง และพี่ๆ แจ้งพี่นัทตามช่องทางด้านล่าง

 

3.จำนวนรับทั้งหมด 

1,093 ที่นั่ง ลดลงจากปีที่แล้ว รับ 1,476 ที่นั่ง

 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คุณสมบัติตามโครงการที่น้องจะสมัคร

 

5.ค่าสมัครสอบ 

ตามโครงการที่น้องจะสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS66 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

<<อ่านต่อที่นี่ รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อที่นี่>>

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *