Breaking News

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS 67 ในรอบ Portfolio โควตา ฃแอดมิชชั่น ทุกรอบ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

*บทความนี้ไม่อนุญาตเว็บไซต์อื่นนำข้อมูลไปลง

 

หลักสูตรที่เปิดรับ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองจากสภาพยาบาลแล้ว

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

*การรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบTCAS 67 ของมหาวิทยาลัยมหิดล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนรับและอื่นๆ ปีที่แล้ว พยาบาลมหิดล เปิดรับถึง 3 รอบเลยนะ กรณีมีน้องสละสิทธิ์ในรอบแรกๆ จะนำจำนวนรับมารวมในรอบหลังๆ

 

 

รอบที่2 โควตา  ปรับจำนวนรับ ปี65 จาก 25 ที่นั่ง เป็น 104 ที่นั่ง ปี66 89 ที่นั่ง ปรับเป็น 129 ที่นั่ง ปี 67 59 ที่นั่ง

 

กำหนดการรรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2567 ภายใน 12.00 น.

 

โครงการที่เปิดรับ

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ  ปี 65 และ 66 4 ที่นั่ง ปี 67 4 ที่นั่ง  (มีทุน)

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับทั่วประเทศ  จำนวนรับ ปี 65 และ 66 10 ที่นั่ง ปี 67 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง (มีทุน)

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรับ ปี 65 และ 66 10 ที่นั่ง ปี 67 10 ที่นั่ง

โครงการพยาบาลเพื่อศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวนรับ 5 ที่นั่ง เปิดปีแรก

โครงการพื้นที่ จำนวนรับ ปี 65 และ 66 40 ที่นั่ง ปรับจำนวนรับเป็น 60 ที่นั่ง ปี 67 15 ที่นั่ง

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รับทั่วประเทศ จำนวนรับ ปีที่65 40 ที่นั่ง ปี66 25 ที่นั่ง ปี67 15 ที่นั่ง

 

*ทุนปี1-2 ละ 70000 บาทต่อปี ปี 3-4 55,000 บาท ต่อปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน รับทั่วประเทศ

โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก รับทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษารับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 5 เทอม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

คุณสมบัติของผู้สัคร

⇒สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

เฉพาะโครงการพื้นที่

⇒สำเร็จการศึกษาตอนปลาย แผนการศึกษาวิทย์-คณิต  ในปีการศึกษาปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) เพชรบุรี ราชบุรี พิษณุโลก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสงคราม

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ชีววิทยา ไทย สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

 

โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

⇒เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ทั้งนี้ ตอนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75 เช่นกัน) อายุไม่เกิน 30 ปี

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติทั่วไป

⇒สอบสัมภาษณ์

 

 

รอบที่3  (แอดมิชชั่น) จำนวนทั้งหมด ปี64 แอด1 จาก 60 ที่นั่ง เป็น 200 ที่นั่ง และแอด2 มีการปรับจำนวนรับจาก 10 ที่นั่ง เป็น 180 ที่นั่ง ปี65 10ที่นั่ง ปรับครั้งที่1 96 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 2 160 ที่นั่ง ปี 66  11 ที่นั่ง รับจริง 25 ที่นั่ง ปี 67 11 ที่นั่ง

*มีการปรับจำนวนรับใหม่ทุกปี 

 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

⇒เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 30 % ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน   ชีววิทยา ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน  ไทย ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

ความถนัดทั่วไป (TGAT) 30%
A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 25%
A-Level เคมี 10%
A-Level ชีววิทยา 10%
A-Level ภาษาอังกฤษ 25%

 

 

รอบ 4 ปี 66 10 ที่นั่ง พยาบาล นครสวรรค์ 40 ที่นั่ง ปี 67 รอประกาศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

⇒เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT 30 % ไม่กำหนดเกณฑ์ขั่นต่ำ

A-Level วิชา เคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  ฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน  คณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน   ชีววิทยา ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน  ไทย ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน สังคม ได้คะแนนต่ำกว่า 20 คะแนน อังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอมมหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร  โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน <<รอประกาศ>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก <<รอประกาศ>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล <<รอประกาศ>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพื้นที่ <<รอประกาศ>>

*มีใบรับรองหน่วยกิต และเอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดแล้วรีบไปทำได้เลยนะ

รอบ 2 ระเบียบการรับสมัคร และเอกสารที่ใช้สมัคร โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี <<รอประกาศ>>

*มีอกสารอื่นๆด้วย อย่าลืมโหลดไว้ด้วยรีบไปทำได้เลยนะ

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รอบที่1 Portoflio  จำนวนรับ ปี64 100 ที่นั่ง ปี65 160 ที่นั่ง ปี66 220 ที่นั่ง ปี 67 250 ที่นั่ง

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 16 ตุลาคม 25656เวลา 12.00 น.

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยศึกษาชั้นปีที่ 6  ไม่กำหนดแผนการเรียน

มีเกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

GPA เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.75

 

รายละเอียดอื่นๆอย่างใดอย่างหนึ่ง 

1.มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้มาตรฐานตามตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี จะมีหรือไม่มีก็ได้) เช่น TOEIC-600 / MU-ELT84 / TOELF IBT-60/ IELTS 5.0

หรือ

2.ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงถึงความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ /การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จิตอาสา

*จิตอาสา ไม่จำเป็นต้องฝึกงานที่โรงพยาบาล ไปช่วยงานอย่างอื่นก็ได้ ในสังคม ในชุมชน

หรือ

3.เคยส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวดและได้รับรางวัล ระดับภาค/ระดับประเทศ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

Portfolio โดยทางคณะพยาบาลศาสตร์

สอบสัมภาษณ์

*ปีก่อนๆ 3.25 ก็เคยติดมาแล้วนะ 

 

แบบฟอร์ม รอบ 1 Portfolio   <<คลิกอ่านที่นี่>>

1 หน้า ใส่ 2 รางวัลพอ ตามแบบฟอร์ม

One comment

  1. สวัสดีค่ะ คือหนูลงทะเบียนของทางมหาลัยแล้ว แต่พอจะเข้าสู่ระบบ เข้าไม่ได้ค่ะ บอกว่าไม่พบข้อมูลลงทะเบียน พอหนูสมัครใหม่ ระบบบอกว่าสมัครแล้ว คือมันยังไงหรอค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0