Breaking News

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบTCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีโครงการให้สมัครกว่า 20 โครงการ

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2566

ตรวจสอบความถูกต้อง : วันที่ 14 ธันวาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ในโครงการความสามารถพิเศษทางกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม : วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ทดสอบความสามารถ : วันที่ 6 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2566

⇒ตรวจร่างกาย : วันที่ 26 มกราคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 27 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

*ระเบียบการแต่ละโครงการอยู่ด้านล่าง

 

1.โครงการที่เปิดรับ ของปี่ที่แล้ว 

1 โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ ปี65 572 ที่นั่ง ปี66 520 ที่นั่ง ปี67 561 ที่นั่ง

คูณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนเพื่อรับรองว่ามีผลการเรียนลำดับที่ 1-5 ของโรงเรียน อ่านต่อประกาศรับสมัคร

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพเพลยเซน

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล,พยาธิวิทยากายวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา กายภาพบำบัด,เทคนิคการแพทย์,รังสีเทคนิค,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต,เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามันชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม, ชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี นาฏศิลป์ไทย

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย,ดุริยางคศาสตร์สากล

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ,ธุรกิจดิจิทัล

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอก  ประถมศึกษา,ปฐมวัย,คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา พัฒนาสังคม,ประชาคมโลกศึกษา

 

วิทยาลัยนานาชาติ

 

2 โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โรงเรียนสังกัด สพม. สพฐ  ปี66 744 ที่นั่ง ปี67 513 ที่นั่ง และ โรงเรียนไม่ได้สังกัด สพม. สพฐ  331 ที่นั่ง ปี67 310 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,ภูมิศาสตร์,วิทยาศาสตร์การประมง,ทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีสัตว์,เกษตรแม่นยำ,เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์(เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.50) ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ ,เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมวัสดุ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมเคมี

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

⇒สาขาวิชา จุลชีววิทยา,วิทยาศาสตร์การแพทย์,วิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนืองโท),ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล,พยาธิวิทยากาพวิภาค 

 

คณะสหเวชศาสตร์

⇒สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด,ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒สาขาวิชา อนามัยชุมชน,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต,การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

 

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ไทย

 

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล

 

คณะศึกษาศาสตร์

⇒สาขาวิชา วิชาเอก คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา,วิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะสังคมศาสตร์

⇒สาขาวิชา การพัฒนาสังคม,ประชาคมโลกศึกษา

 

วิทยาลัยนานาชาติ 

 

3 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ปี65 132 ที่นั่ง ปี66 103 ที่นั่ง ปี67 115 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตรทางการแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

4 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) ปี65 72 ที่นั่ง ปี66 66 ที่นั่ง ปี67 84 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์ฺ

คณะสังคมศาสตร์

 

5 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ดนตรี ปี65 44 ที่นั่ง ปี66 45 ที่นั่ง ปี67 35 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย

⇒หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต

 

 

6 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา ปี65 100 ที่นั่ง ปี66 125 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะมนุษยศาสตร์

⇒สาขาวิชา พม่าศึกษา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี

7 โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ ปี65 75 ที่นั่ง ปี66 73 ที่นั่ง ปี67 81 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒สาขาวิชา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อนวัตกรรม ทัศนศิลป์

 

8 โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม ปี65 25 ที่นั่ง ปี66 29 ที่นั่ง ปี67 35 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

9 โครงการทายาทผู้ประกอบการ 3 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะที่เปิดรับ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

10 โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.) ปี65 102 ที่นั่ง ปี66 67 ที่นั่ง ปี67 60 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

⇒สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,ฟิสิกส์ประยุกต์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สถิติ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์, เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน  

⇒สาขาวิชา โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน 

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมีและชีวโมเลกุล

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

11 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ปี65 4 ที่นั่ง ปี66 7 ที่นั่ง ปี67 6 ทุน

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

12 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) ปี65 109 ที่นั่ง ปี66 83 ที่นั่ง ปี67 123 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

13 โครงการทายาทเกษตรกร 120 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี65 55 ที่นั่ง ปี66 40 ที่นั่ง ปี67 45 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นย้ำ

 

15 โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี65 21 ที่นั่ง ปี66 160 ที่นั่ง ปี67 105 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ เกษตรแม่นยำ

 

16 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  ปี65 15 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง ปี67 30 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรแม่นยำ

 

17 โครงการช้างศึกพระนเรศวร ปี65 21 ที่นั่ง ปี66 26 ที่นั่ง ปี67 40 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

18 โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว ปี65 176 ที่นั่ง ปี66 201 ที่นั่ง ปี67 199 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

⇒หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ธุรกิจดิจิทัล การเงิน

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์

 

19. โครงการ Law for Languages ปี65 20ที่นั่ง ปี66 10 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

 

20 โครงการนักกฎหมายลูกรพีนเรศวร 10 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

คณะที่เปิดรับ

คณะนิติศาสตร์

 

21 โครงการพิเศษสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ปี65 45 ที่นั่ง ปี66 10 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา อนามัยชุมชน การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

22 โควตาพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี65และ66 43 ที่นั่ง ปี67 248 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะโลจิกสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเซน

คณะเภสัชศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร

คณะศึกษาศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ

 

23 โครงการนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ ปี65และ66 30 ที่นั่ง ปี67 13 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ประวัติศาสตร์, ประชาโลกศึกษา

 

25 โครงการพิเศษสำหรับทายาทแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี65 5 ที่นั่ง ปี66และ67 3 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

25 โครงการนักนวัตกรรมอาหารรุ่นเยาว์ ปี65 10 ที่นั่ง ปี66 7 ที่นั่ง ปี67 9 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์,ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล

26. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น  ปี6612 ทีนั่ง ปี65ไม่เปิดรับ ปี67 18 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์

 

27. โครงการ สควค ปี66 8 ทีนั่ง ปี65ไม่เปิดรับ ปี67 7 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

28. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร ปี65 25 ที่นั่ง ปี66 30 ที่นั่ง ปี67 46 ที่นั่ง

คณะที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เคมี,คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์,สถิติ, เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

29. โครงการส่งเสริมการศึกษาระดับอาชีวศึกษาสู่อุดมศึกษา ปี66 20 ที่นั่ง ปี65ไม่เปิดรับ ปี67 24 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ

 

30. โครงการทายาทผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปี66 15 ที่นั่ง ปี65ไม่เปิดรับ ปี67 15 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

 

31 โครงการยุวเกษตรกร ปี66 ไม่เปิดรับ ปี67 5 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร

 

32 โครงการลูกเกษตรเพื่อชุมชนยั่งยืน ปี66 ไม่เปิดรับ ปี67 10 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

33 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สามารถทางคณิตศสาตร์และสถิติ ปี66 ไม่เปิดรับ ปี 67 36 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์,สถิติ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์

 

34.โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค๊ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์ ปี66 ไม่เปิดรับ ปี 67 50 ที่นั่ง

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์,สถิติ,วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

*กรณีพี่นัทลงผิด รบกวนแจ้งพี่นัทด้วยนะ

* 1 คน สามารถเลือกได้ 1 โครงการ 1 สาขาวิชา

*ประกาศรับสมัครอยู่ด้านล่าง แนะนำให้น้องอ่านที่ละโครงการนะจ้า

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี 64 2,375 ที่นั่ง  ปี 65 3,086 ที่นั่ง ปี 66 3,161 ที่นั่ง ปี67 3.079 ที่นั่ง

เยอะกว่าปีที่แล้ว

 

3.คณะและสาขาที่เปิดรับ 

⇒คณะเกษตรศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์

⇒คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

⇒คณะพยาบาลศาสตร์

⇒คณะเภสัชศาสตร์

⇒คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

⇒คณะสหเวชศาสตร์

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒คณะนิติศาสตร์

⇒คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

⇒คณะมนุษยศาสตร์

⇒คณะสังคมศาสตร์

⇒วิทยาลัยนานาชาติ

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นตอนปลาย และอาชีวะ รายละเอียดอื่นรอประกาศแต่ละโครงการ

*จากที่พี่นัทเช็คเบื้องต้น หลายสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยด้วย อย่าลืมเช็คโครงการที่น้องสมัครด้วย ว่ารับเกรดเท่าไร ใช้ผลงานอะไรบ้าง 

 

5.องค์ฺประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒ทดสอบความสามารถพิเศษ รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์

⇒คะแนนสอบ เฉพาะบางสาขาอ่านต่อประกาศด้านล่าง

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร ทุกโครงการ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กำหนดการรับสมัคร ฉบับเต็ม

ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ
1 1.1 ระเบียบการ Download จาก http://www.admission.nu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
2 ผู้สมัครคัดเลือกลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเอง ตั้งแต่วันที่  28  ตุลาคม  2566 เป็นต้นไป
3 รับสมัครผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 13-23 พฤศจิกายน 2566
4 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ผ่าน Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ทุกสาขาทั่วประเทศ) 13-23 พฤศจิกายน 2566
5 ผู้สมัครส่งใบสมัคร, หลักฐานประกอบการสมัคร และ portfolio ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 13 – 24 พฤศจิกายน 2566
6 ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สถานะการได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ http://www.admission.nu.ac.th 14 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ สำหรับผู้สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ) 27 ธันวาคม 2566
8 ทดสอบความสามารถพิเศษ สำหรับผู้สมัครโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (ลูกพระฆเนศ) 6 มกราคม 2567
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 22 มกราคม 2567
9 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์) 26 มกราคม 2567
10 สอบสัมภาษณ์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์) 27 มกราคม 2567
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 1 กุมภาพันธ์ 2567
12 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาระบบ TCAS ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ หากไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
13 สละสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ TCAS ช่วงที่ 1 สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ไปแล้ว ที่เว็บไซด์ https://student.mytcas.com/ 8 กุมภาพันธ์ 2567
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร รอบที่ 1 (Portfolio) ที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th 13 กุมภาพันธ์ 2567
15 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th  และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่าน Mobile Banking  หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 5-7 มีนาคม 2567
16 รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 17 – 19 มิถุนายน 2567
17 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 24 มิถุนายน 2567

 

 

24 comments

 1. **กำลังศึกษาอยู่มัธยมปลาย**
  แบบนี้คือไม่รับเด็กซิ่วใช่ไหมคะพี่

 2. จบ ม.6 ปี62ค่ะ แต่ยังไม่เคยเรียนมหาลัย เรียกว่าเด็กซิ่วไหมค่ะ แล้วสามารถยื่นรอบพอตได้ไหม?

 3. รอประกาศค่ะ

 4. ผมจบ64ครับน่าจะได้นะครับบ้านเกิดเพชรบูรณ์

 5. ทำไมไม่มีคณะศึกษาศาสตร์คะในรอบพอต รอๆ

 6. 64อยากเรียน

  เรียน กศน สามารถ สมัครรอบพอตนี้ได้ไหมคะ โดยปกติ

 7. เด็กซิ่วมีโอกาสรอบพอตไหมคะ

 8. กศนอยากเรียนครู

  เกรด กศน สามารถสมัคร ศึกษาศาสตร์ รอบไหนได้บ้างคะ

 9. ปี้นี้เขาไม่เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์หรอคะ

 10. รอบ1 มีรับพยาบาลใช่มั้ยคะ

 11. อยู่ จ.อ่างทอง ยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะ

 12. ปี 64 รอบไหนบ้างครับที่รับเด็กซิ่ว

 13. ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เขากำหนดสมัครได้มั้ยคะ

 14. ทำไมโครงการเด็กดีมีที่เรียนของมน.ทำไมมึงขึ้นว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขคะ ทั้งๆที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะ

 15. ถ้าไม่ส่งแบบรอบโครงการจะได้ไหมคะ

 16. มน.รอบ1 ไม่รับเด็กนอกพื้นที่​ใช่ไหมครับ หรือเป็นบางคณะ

 17. ไม่มีเกียรติภาษาเลยค่ะ มีเเต่เกียรติบัติสายวิทย์ อยากเข้ามนุษยอิ้งมากค่ะ เเต่ถ้ายื่นไปโอกาศติดจะน้อยมากเลยใช่ไหมคะ

 18. ส่งแบบไม่เข้าโครงการได้มั้ยคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0