Breaking News

รอบ1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 Portfolio โควตาครูแนะแนว ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กำหนดการรับสมัคร

โครงการเด็กดีมีที่เรียน  โครงการโควตาครูแนะแนว

เปิดรับสมัคร: วันที่ 11-18 กันยายน 2566

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 21 กันยายน 2566

สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 4 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 9 ตุลาคม 2566

ประกาศผล โครงการเด็กดีมีที่เรียน  : วันที่ 6 ตุลาคม 2566 โครงการครูแนะแนว : วันที่ 10 ตุลาคม 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566

สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

 

*สมัครโครงการนี้ สามารถสมัคร เด็กดีมีที่เรียนได้

*เมื่อติดโควตาครูแนะแนว และเด็กดีมีที่เรียนแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการสมัคร โควตารับตรง Portfolio โครงการอื่นๆ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเภสัชศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การบริบาลเภสัชกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 375

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 30 ที่นั่ง   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  จำนวนรับ  ปี65 86 ที่นั่ง ปี66 และปีนี้ 125 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามันและความปลอดภัย   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

⇒สาขาวิชา โภชนาการและการกำหนดอาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 141 ที่นั่ง ปี66 108 ที่นั่ง ปีนี้ 90 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ฟิสิกส์ พันธศาสวตร์โมเลกุล สถิต พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา เคมี  ฟิสิกส์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ นวัตกรรมทางชีวเคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา  ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, ฟิสิกส์(ครู) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.00

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปี65 11 ที่นั่ง ปี66 10 ที่นั่ง ปีนี้ 18 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่)  เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 4 ที่นั่ง ปี66 1 ที่นั่ง ปีนี้ 8 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศาสตร์ (ครู) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 และ 66 25 ที่นั่ง ปีนี้ 54 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาการข้อมูลประยุกต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50

⇒สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์  ภูมิสารสนเทศ  เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นานาชาติ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 10 ที่นั่ง ปี66 และปีนี้ 6 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา นฤมิตศิลป์ การจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตร 4 ปี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 130 ที่นั่ง ปี66 13 ที่นั่ง ปีนี้ 34 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด ปี65 11 ที่นั่ง ปี66 และปีนี้ 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท้องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 59 ที่นั่ง ปี66 68 ที่นั่ง ปี67 73 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

⇒สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล การพัฒนาชุมชนและสังคม ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) ประวัติศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

⇒สาขาวิชา ภาษาไทย  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒สาขาวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด ปี65 5 ที่นั่ง ปี66 และปีนี้ 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 4ที่นั่ง ปี66 6 ที่นั่ง ปีนี้ 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒สาขาวิชา พลศึกษาและการกีฬา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 9 ที่นั่ง ปี66 7 ที่นั่ง ปี67 9 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

⇒สาขาวิชา ดนตรีศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 66 10 ที่นั่ง ปี67 5 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชานิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับ  ปี 65  1,006 ที่นั่ง  ปี 66 1,062 ที่นั่ง ปีนี้ 1,019 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โดยมีเกรดเฉลี่ย 4เทอม ตามคณะและสาขาระบุไว้ ทั่วประเทศ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒ส่วนที่ 1 GPAX GPA

⇒ส่วนที่ 2 สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัคร

⇒ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน

⇒สำเนาบัตรประชาชน

⇒หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน

⇒แฟ้มสะสมงาน

⇒อื่นๆ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการ โควตาครูแนะแนว มมส 67   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เอกสารประกอบ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 1 Portfolio โควตาเด็กดีมีที่เรียน และโควตาครูแนะแนว คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ขั้นตอนการสมัคร เด็กดีมีที่เรียน มมส

1.คลิกตามลูกศร กดลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวของน้อง แล้วจะเป็นหน้าให้น้องล็อคอิน

 

2.เมื่อล็อคอินแล้ว กดสมัครเข้าศึกษา จะมีข้อมูลส่วนตัวของน้อง เลื่อนลงมาหน่อย จะมีโครงการให้น้องเลือก

 

3.แล้วจะมีช่องให้น้องเลือก สาขาที่น้องต้องการ

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0