Breaking News

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายละเอียด TCAS67 รอบ1 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดัง่ตอไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*สมัครเข้าคณะไหน กดที่กล่องคณะนั้นๆเลย

 

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครบรม 

เขตจังหวัด

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่18-24 ธันวาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  วันที่ 18-25 ธันวาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : วันที่ 9 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วันที่ 14 มกราคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และ/หรือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา: รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชระเบียน ช่างทันตกรรม

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวนรับตามสถาบันกำหนด Mou โรงเรียนละ 2 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อื่นๆ 1 คน

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

*คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครได้ 1 คน 1 โครงการ 1 สถานที่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สถานศึกษา แต่ไม่เกิน 3 อันดับ

คณะพยาบาลศาสตร์ 3,646 ที่นั่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1,312 ที่นั่ง รวม 4,958 ที่นั่ง

 

 

ภาคเหนือ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวนรับ  mou 143 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) จำนวนรับ  mou 139 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวนรับ  mou 127 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวนรับ  mou 111 ที่นั่ง

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวนรับ  mou 109 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จำนวนรับ  mou 94 ที่นั่ง

 

วสส พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 60 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวนรับ  mou 143 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวนรับ  mou 139 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวนรับ  mou 137 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวนรับ  mou 137 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนรับ  mou 114 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

4..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวนรับ  mou 105 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วสส ขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 85 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วสส อุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 52 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

ภาคกลาง 

1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) จำนวนรับ  mou 159 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนรับ  mou 152 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  mou 145 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จำนวนรับ  mou 145 ที่นั่ง * ที่นี่โอกาสติดสูงมาก ถ้าโรงเรียนเข้า mou

5.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรับ  mou 105 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง * ที่นี่โอกาสติดสูงมาก ถ้าโรงเรียนเข้า mou

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จำนวนรับ  mou 100 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) จำนวนรับ  mou 96 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  จำนวนรับ  mou 94 ที่นั่ง

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนรับ  mou 75 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง * ปี63-64 พี่แอดมินแนะนำที่นี่ ถ้าลงมีโอกาสติดสูงมาก

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รังสีเทคนิค mou 47 ที่นั่ง เวชระเบียน จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ จำนวนรับ mou 50 ที่นั่ง

วสส สุพรรณบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 68 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนำทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนรับ mou 51 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวนรับ  129 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬา 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวนรับ  mou 127 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วสส ชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 43 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 43 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 41 ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี 17 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวนรับ  mou 131 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวนรับ  mou 119 ที่นั่ง  * ที่นี่มีคนเคยได้ 3.2 สอบติด

3..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวนรับ  mou 112 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ  mou 113 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวนรับ  mou 68 ที่นั่ง

 

 

วสส ตรัง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  จำนวนรับ mou 51 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 34 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง  เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

วสส ยะลา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 34  ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 44 ที่นั่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 43 ที่นั่ง ฉุกเฉินทางการแพทย์ 43 ที่นั่ง

 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน โดยคณิตไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

คุณสมบัติอื่นๆอ่านต่อในประกาศรับสมัคร

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 40 % GPA วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 30 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 40 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

5. เอกสารที่ใช้สมัคร 

รูปถ่าย

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้ภูมิสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ให้ยื่นสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองไว้ด้วย

ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

แฟ้มสะสมงาน

หนังสือรับรองข้อมูลทางการศึกษา ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐฉบับจริง ลงนามรับรอง ประทับตราโรงเรียนรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์ม

อื่นๆ อ่านต่อประกาศรับสมัครหน้าที่ 10

 

6. ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

7.ลักษณะของ Portfolio ของปีที่แล้ว

แฟ้มสะสมงานไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารรับรองความประพฤติของผู้สมัครจากโรงเรียน

เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านต่างๆ เช่น

-ความสามารถทางวิชาการ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวด และได้รับรางวัล

-มีความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา /การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ไ้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

-มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา เป็นต้น

-ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารรับรองข้อมูลทางการศึกษา <<คลิกโหลดที่นี่>>

แบบรับรองรายได้ โครงการช้างเผือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ของปีที่แล้ว <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองความประพฤติ <<หนังสือรับรองความประพฤติ>>

 

ประกาศรับสมัคร และเอกสารรับรองต่างๆ TCAS67 รอบ1 สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร ปวส ไม่เข้า TCAS <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

โรงเรียนที่เข้าร่วม MOU <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

วิธีหาเข้าเว็บสถาบันบรมราชชนก เลื่อนเว็บลงมาจะเจอดังกล่าวแล้วพิมพ์จังหวัด 

ลิงค์สถาบันพระบรมราชชชนก http://admission.pi.ac.th/

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

14 comments

 1. ไม่มีเกณฑ์รับสมัครรอบพอร์ตหรอคะ

 2. เด็กซิ่วเข้าได้ไหม ปีนี้ ของบรมราชชนี

 3. เด็กซิ่วไม่รับหรอคะ

 4. ปาริฉัตร์

  โครงการ ช้างเผือก สบช. ตรงหนังสือรองรายได้จากผู้นำชุมชน
  ตรง เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัย………) ตรงช่องว่าง เราต้องใส่ชื่ออะไรคะ

 5. ทำไมดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อไม่ได้คะ?

 6. แล้วพอจะทราบไหมคะว่าเมื่อไรจะดูได้

 7. บรมสามารถยื่นพอร์ตรอบแรกได้หลายที่ไหมคะ

 8. ถ้ารร.ไม่ได้ทำMOUสามารถยื่นรอบพอร์ตได้มั้ยคะ?

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0