Breaking News

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายละเอียด TCAS67 รอบ1 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดัง่ตอไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2567

 

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เรื่องที่ควรรู้ก่อนสมัครบรม 

เขตจังหวัด

 

 

TCAS รอบ 1 Portfolio 

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่18-24 ธันวาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก :  รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์และส่งผลการตรวจร่างกาย : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: วัรอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนผ่านระบบ ทปอ. : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และ/หรือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา: รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชา แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์  ทันตสาธารณสุข สาธารณสุขชุมชน รังสีเทคนิค , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , นวัตกรรมและการสื่อสาร

⇒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาวิชา เทคนิคเภสัชกรรม , ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ เวชระเบียน ช่างทันตกรรม

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จำนวนรับตามสถาบันกำหนด Mou โรงเรียนละ 2 คน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต อื่นๆ 1 คน

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยมีผลงานระดับเขต/ประเทศ รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

โครงการช้างเผือก สบช (ขาดทุนทรัพย์ ผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี) รับเขตสุขภาพละ 2 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ 1 คน

*คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครได้ 1 คน 1 โครงการ 1 สถานที่เรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1 หลักสูตร 1 สถานศึกษา แต่ไม่เกิน 3 อันดับ

คณะพยาบาลศาสตร์ 3,646 ที่นั่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ 1,312 ที่นั่ง รวม 4,958 ที่นั่ง

 

 

ภาคเหนือ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จำนวนรับ  mou 143 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พุทธชินราช (จังหวัดพิษณุโลก) จำนวนรับ  mou 139 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวนรับ  mou 127 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวนรับ  mou 111 ที่นั่ง

5.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จำนวนรับ  mou 109 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ จำนวนรับ  mou 94 ที่นั่ง

 

วสส พิษณุโลก หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 60 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม) จำนวนรับ  mou 143 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จำนวนรับ  mou 139 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี จำนวนรับ  mou 137 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (จังหวัดอุบลราชธานี) จำนวนรับ  mou 137 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จำนวนรับ  mou 114 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

4..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวนรับ  mou 105 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วสส ขอนแก่น หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 85 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วสส อุบลราชธานี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 52 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต – ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

 

ภาคกลาง 

1.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสรรค์ (จังหวัดนครสรรค์) จำนวนรับ  mou 159 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวนรับ  mou 152 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  mou 145 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ราชบุรี จำนวนรับ  mou 145 ที่นั่ง * ที่นี่โอกาสติดสูงมาก ถ้าโรงเรียนเข้า mou

5.วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวนรับ  mou 105 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง

6.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง * ที่นี่โอกาสติดสูงมาก ถ้าโรงเรียนเข้า mou

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สระบุรี จำนวนรับ  mou 100 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง

7.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สุพรรณบุรี จำนวนรับ  mou 102 ที่นั่ง

8.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช(จังหวัดราชบุรี บ้านโป่ง ) จำนวนรับ  mou 96 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

9.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  จำนวนรับ  mou 94 ที่นั่ง

10.วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวนรับ  mou 75 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง * ปี63-64 พี่แอดมินแนะนำที่นี่ ถ้าลงมีโอกาสติดสูงมาก

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก รังสีเทคนิค mou 47 ที่นั่ง เวชระเบียน จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ จำนวนรับ mou 50 ที่นั่ง

วสส สุพรรณบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 68 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 51 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วิทยาลัยการแพทย์แผนำทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนรับ mou 51 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

ภาคตะวันออก 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี จำนวนรับ  129 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬา 2 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวนรับ  mou 127 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

 

วสส ชลบุรี หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 43 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 43 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 41 ที่นั่ง เวชระเบียน – ที่นั่ง

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ จังหวัดปราจีนบุรี 17 ที่นั่ง

 

ภาคใต้ 

1.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช จำนวนรับ  mou 131 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จำนวนรับ  mou 119 ที่นั่ง  * ที่นี่มีคนเคยได้ 3.2 สอบติด

3..วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง จำนวนรับ  mou 112 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง

3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานี จำนวนรับ  mou 113 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง

4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา จำนวนรับ  mou 68 ที่นั่ง

 

 

วสส ตรัง หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  จำนวนรับ mou 51 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข จำนวนรับ  mou 34 ที่นั่ง ช้างเผือก 1 ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 2 ที่นั่ง  เวชระเบียน 1 ที่นั่ง

วสส ยะลา หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จำนวนรับ  mou 43 ที่นั่ง ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม 1 ที่นั่ง ทันตสาธารณสุข 34  ที่นั่ง การแพทย์แผนไทยบัณฑิต 44 ที่นั่ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 43 ที่นั่ง ฉุกเฉินทางการแพทย์ 43 ที่นั่ง

 

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร ทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์ รังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) รวมไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรอื่นๆ รับทุกแผนการเรียน โดยคณิตไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนไทยประยุกต์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

หลักสูตรอื่นๆ ของคณะสาธารณสุขและสหเวชศาสตร์

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ยกเว้นผู้สมัคร

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

โครงการช้างเผิอก สบช 

GPAX 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00

มีแฟ้มสะสมงานและยืนยันว่าเป็นผลงานของน้อง

 

คุณสมบัติอื่นๆอ่านต่อในประกาศรับสมัคร

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และสาขาวิชารังสีเทคนิค GPAX 40 % GPA วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 30 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

หลักสูตรอื่นๆ GPAX 30 % GPA คณิตศาสตร์ วิชาอังกฤษ 30 % แฟ้มสะสมงาน 40 % สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน

 

5. เอกสารที่ใช้สมัคร 

รูปถ่าย

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้ภูมิสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือผู้ปกครอง ให้ยื่นสำเนาบิดา หรือ มารดา หรือ ผู้ปกครองไว้ด้วย

ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ

แฟ้มสะสมงาน

หนังสือรับรองข้อมูลทางการศึกษา ใบรับรองหน่วยกิต

รายงานผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลรัฐฉบับจริง ลงนามรับรอง ประทับตราโรงเรียนรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ตรวจได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์ม

อื่นๆ อ่านต่อประกาศรับสมัครหน้าที่ 10

 

6. ค่าสมัครสอบ

350 บาท

 

7.ลักษณะของ Portfolio ของปีที่แล้ว

แฟ้มสะสมงานไม่เกิน 10 หน้า ประกอบด้วย  ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา เอกสารรับรองความประพฤติของผู้สมัครจากโรงเรียน

เอกสารต่างๆ ที่แสดงถึงความสามารถด้านต่างๆ เช่น

-ความสามารถทางวิชาการ เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ที่เข้าประกวด และได้รับรางวัล

-มีความสามารถด้านคุณธรรมจริยธรรม/จิตอาสา /การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น ไ้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น

-มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านกีฬา เป็นต้น

-ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารรับรองข้อมูลทางการศึกษา <<คลิกโหลดที่นี่>>

แบบรับรองรายได้ โครงการช้างเผือก <<คลิกอ่านที่นี่>>

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ของปีที่แล้ว <<คลิกโหลดที่นี่>>

หนังสือรับรองความประพฤติ <<หนังสือรับรองความประพฤติ>>

 

ประกาศรับสมัคร และเอกสารรับรองต่างๆ TCAS67 รอบ1 สถาบันพระบรมราชชนก  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ประกาศรับสมัคร หลักสูตร ปวส ไม่เข้า TCAS <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

โรงเรียนที่เข้าร่วม MOU <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมรับตรง67 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

วิธีหาเข้าเว็บสถาบันบรมราชชนก เลื่อนเว็บลงมาจะเจอดังกล่าวแล้วพิมพ์จังหวัด 

ลิงค์สถาบันพระบรมราชชชนก http://admission.pi.ac.th/

 

13 comments

 1. ไม่มีเกณฑ์รับสมัครรอบพอร์ตหรอคะ

 2. เด็กซิ่วเข้าได้ไหม ปีนี้ ของบรมราชชนี

 3. เด็กซิ่วไม่รับหรอคะ

 4. ปาริฉัตร์

  โครงการ ช้างเผือก สบช. ตรงหนังสือรองรายได้จากผู้นำชุมชน
  ตรง เรียน อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก (ผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัย………) ตรงช่องว่าง เราต้องใส่ชื่ออะไรคะ

 5. ทำไมดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อไม่ได้คะ?

 6. แล้วพอจะทราบไหมคะว่าเมื่อไรจะดูได้

 7. บรมสามารถยื่นพอร์ตรอบแรกได้หลายที่ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0