Breaking News

ทุน รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร TCAS65 รอบ1 Portfolio ทุนไนติงเกล และโครงการอื่นๆ่ต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุน รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

⇒ลงทะเบียน mytcas : ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564

⇒ส่งเอกสารการสมัคร : ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 ธันวาคม 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่  18 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ : วันที่ 24 ธันวาคม 2564

⇒ยีนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

โครงการที่เปิดรับ

1.โครงการไนติงเกล   จำนวนรับทั้งหมด 10 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในโรงเรียนเขตการศึกษา ใน 14 จังหวัดภาคใต้

⇒เกรดเฉลี่ย 5 เทอม เท่ากับ มากกว่า 3.00

⇒วิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต  เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ ไม่น้อย12หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒มี Portolio ไม่เกิน 10 หน้า คือ 1.ความเป็นผู้นำ  2.เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 3.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.การป้องกันรณรงค์ยาเสพติด

⇒ได้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่น้อยกว่า 10 วัน มีใบรับรองจากโรงพยาบาลเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้ามี

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครพิมพ์มาจากระบบ

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชชน

⇒สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

⇒Portfolio ไม่เกิน 10 หน้่า ครอบคลุม 4 ด้าน คือ มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุุณธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและรณรงค์ยาเสพติด

⇒ในรับรองการฝึกปฏิบัติงาน 10 วัน ถ้ามี

⇒ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจักษุแพทย์ ตามแบบฟอร์มที่คณะพยาบาลศาสตร์ กำหนด

⇒เอกสารการชำระเงิน 200 บาท

ส่งเอกสารมาที่   (สมัครโครงการไนติงเกล) งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒คะแนนสอบสัมภาษณ์และสอบเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล

 

รายละเอียดของทุน

⇒ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตร์และค่าธรรมเนียมพิเศษ โดยมีต้องเกรดเฉลี่ยระหว่างเรียนไม่น้อยกว่า ปี 1-2 เกรด 2.50 และ ปี3-4 เกรด2.75

 

รียนที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

 

ระเบียบการและเอกสารรับรอง โครงการทุนไนติงเกล <<คลิกโหลดที่นี่>>

2.โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  จำนวนรับทั้งหมด 3 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีภูมิสำเนาและที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในจังหวัดภาตใต้ ได้แก่ ภูเก็ต สตูล นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

⇒เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.75  5 เทอม

⇒วิชาภาษาอังกฤษไม่อยู่กว่า 7 หน่วยกิต  เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75 คณิตศาสตร์ ไม่น้อย12หน่วยกิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต เกรดไม่ต่ำกว่า 2.75

⇒มีใบรับรองจากองค์การบริหารสวนท้องถิ่นยืนยันการสนับสนุนทุนการศึกษาและการจ้างงาน

⇒มีPortfolio 10 หน้า ครอบคลุม 4 ด้าน คือ มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การป้องกันและการรณรงค์ยาเสพติด

⇒ได้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่น้อยกว่า 10 วัน มีใบรับรองจากโรงพยาบาลเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร ถ้ามี

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒ใบสมัครพิมพ์มาจากระบบ

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชชน

⇒สำเนาหลักฐานการศึกษา ใบระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

⇒Portfolio ไม่เกิน 10 หน้่า ครอบคลุม 4 ด้าน คือ มีความเป็นผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การป้องกันและรณรงค์ยาเสพติด

⇒ในรับรองการฝึกปฏิบัติงาน ถ้ามี

⇒ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองจักษุแพทย์

⇒เอกสารการชำระเงิน 200 บาท

ส่งเอกสารมาที่   (สมัครโครงการฯ ชุมชน) งานหลักสูตรปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒คะแนนสอบสัมภาษณ์และสอบเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล

 

รายละเอียดของทุน

จะได้ทุนสนับสนุนจากพื้นที่และได้รับรับรองการจ้างงานเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

 

รียนที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

 

ระเบียบการและใบรองรับต่างๆ โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ทั่วประเทศ   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

  1. เด็กซิ่วสมัครได้ไหม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0