Breaking News

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในระบบ TCAS63 รอบ4 รับกลางร่วมกัน(admission2) ปีการศึกษา2563 โดยสมัครกับทปอ มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน(admission2) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

อัพเดทจำนวนรับใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2)

⇒สมัครทางออนไลน์กับเว็บทปอ : วันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563

⇒ประกาศผลกับเว็บทปอ : วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

⇒ยื่นสิทธิ์ในระบบ เคลียริ่งเฮาส์ : วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563

⇒สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เฉพาะบางสาขา

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 7 มิถุนายน 2563

⇒สละสิทธิ์ : วันที่ 7-8 มิถุนายน 2563

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

⇒หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาที่เปิดรับ เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

⇒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฉุกเฉินการแพทย์,ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะเภสัชศาสตร์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาทรัพยาการชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม,วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์,ชีวนวัตกรรม,วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน

⇒หลักวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ,พฤษกศาสตร์,ฟิสิกส์

 

คณะเทคนิคการแพทย์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์,รังสีเทคนิค

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

คณะกายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา กายภาพบำบัด,กิจกรรมบำบัด

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่ม

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาวิชาศาสนศึกษา

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกกำลังกายและการการกีฬา วิชาเอกการออกกำลัากายและการกีฬา

 

วิทยาเขตกาญจนบุรี

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร,ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์,เทคโนโลยีการอาหาร,ธรณีศาสตร์

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

 

วิทยาเขตนครสวรรค์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

จำนวนรับแต่ละคณะยังไม่คงที่ ให้รอประกาศช่วงวันเปิดรับสมัครอีกครั้ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า

มีคะแนนสอบตามที่คณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

องค์ประกอบและค่าร้อยละในระบบTCAS รอบที่4 แอดมิชชั่น  <<คลิกอ่านที่นี่>>

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเฉพาะ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*จำนวนรับที่เห็นเป็นจำนวนรับเดิมยังไม่ได้แก้ไขนะจ้า

 

5.ค่าสมัครสอบ

(แบบเรียงลำดับ) โดยสาขาวิชาแรก 150 บาท สาขาวิชาถัดไป สาขาวิชาละ 50 บาท

– เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา = 150 บาท
– เลือกสมัคร 2 สาขาวิชา = 200 บาท (150+50)
– เลือกสมัคร 3 สาขาวิชา = 250 บาท (150+50+50)
– เลือกสมัคร 4 สาขาวิชา = 300 บาท (150+50+50+50)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าเทอม มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

ระเบียบการรับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (admission2) มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน ทปอ  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง TCAS  ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0