สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศเ …

Read More »

รับตรง65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครน …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »