Breaking News

สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบที่1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรั …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รอบรับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

Read More »

รอบ1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รับตรง65 รอบ1 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระ …

Read More »

ครูรักษ์ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายล …

Read More »

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา รังสีเทคนิค ปีการศึกษา2565

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ุสขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ …

Read More »