Breaking News

Recent Posts

ทุนโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ 8 สถาบัน ปีการศึกษา2563

สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมกับมหาวิทยาลัยที …

Read More »

  ปฏิทินการรับสมัครTCAS63 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศป …

  Read More »

   ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 7ปี ในระบบTCAS63

   คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ป …

   Read More »

    ปฏิทินการรับสมัครTCAS63 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2563

    มหาวิทยาลัยบูรพาประกาศกำหนดการและเกณฑ์การคัดเลือกใ …

    Read More »

     รับตรง63 โควตาพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกาศรั …

     Read More »

      TCAS63พร้อมทุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา2563

      วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประกาศแผนการรับสมั …

      Read More »

       ปฏิทินการรับสมัครTCAS63 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2563

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศกำหนดการและเกณฑ์การคัด …

       Read More »

        ทุนเรียนฟรี TCAS63 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

        ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ก …

        Read More »

         รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

         วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรั …

         Read More »

          ปฏิทินการรับสมัครTCAS63 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2563

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศปฏิทินการรับสมัคร ในระบบTC …

          Read More »

           TCAS63 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2563

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระด …

           Read More »

            รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

            รับตรงTCAS63 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์โรงพยา …

            Read More »