Breaking News

TCAS64 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศ กำหนดการและจำนวนรับ TCAS64 รอบที่1 Portfolio รอบที่ 2 โควตา รอบที่3 แอดมิชชั่น ปีการศึกษา2564 แล้ว โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 รอบที่1-3 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2564

 

 

TCAS64 รอบที่1 Portfolio  มหิดล

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-25 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มกราคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564

 

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหิดล

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 25 มีนาคม -21 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5-6 พฤษาภคม 2564

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤษภาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10-111 กุมภาพันธ์ 2564

 

TCAS64 รอบที่3  ตามกำหนดการทปอ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

 

แสดงความจำนงเพื่อประมวลครั้งที่2 : วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564

*ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ในระบบTCAS

 

TCAS64 รอบที่4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

จำนวนรับทั้งหมดในแต่ละรอบ

 

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะกายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด

 

คณะกายภาพบำบัด

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

 

คณทันตแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

*นักศึกษาปี1-3 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย

*นักศึกษาปี4-6 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย โดยชำระครั้งเดียวในภาคการศึกษาต้น

 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

⇒หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

⇒หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

⇒หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์

 

คณะพยาบาลศาสตร์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะเภสัชศาสตร์

⇒หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

วิทยาลัยราชสุดา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก

 

คณะวิทยาศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิทยาเอกการออกกำลังกายและการกีฬาและวิชาเอกฟุตบอล

 

คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา

 

คณะศิลปศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

⇒หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยาการศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

⇒หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

⇒หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร

⇒หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรือง

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

⇒หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

⇒หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

⇒หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถาบันพระบรมราชชนก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

ศูย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันพระบรมราชชนก 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอบที่ 1 Portfolio 1,399 ที่นั่ง

รอบที่2 โควตา 1,014 ที่นั่ง

รอบที่3 admission1  1,985 ที่นั่ง

รอบที่3 admission2  750 ที่นั่ง

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่ 1  Portfolio  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่2 โควตา    <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ขาดสอบไม่ได้แม้แต่วิชาเดียว  ต้องสมัครให้ครบถ้วนทุกวิชา ไม่อย่างงั้นจะยื่นไม่ได้

 

รอบที่3 admission1   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ขาดสอบไม่ได้แม้แต่วิชาเดียว  ต้องสมัครให้ครบถ้วนทุกวิชา ไม่อย่างงั้นจะยื่นไม่ได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบTCAS64  <<คลิกอ่านที่นี่>>

องค์ประกอบคะแนนGPAX O-NET GAT/PAT ที่ใช้ใน TCAS รอบที่ 3 Admissions2  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0