Breaking News

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 ครั้งที่1 โควตา ปีการศึกษา2567 มีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

 

รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่ >>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 1 8 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 2 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : ครั้งที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 27 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 88 ที่นั่ง ปี66 36 ที่นั่ง ปี67 ไม่เปิดรับ

ใช้ TGAT 50 % TPAT3 50 %

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับทั้งหม 120 ที่นั่ง

สาขา สาธารณสุขศาสตร์ ใช้คะแนนสอบ TGAT

สาขาวิชา โภชนาการและการกำหนดอาหาร ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งมหด  ปี66 161 ที่นั่ง  ปี67 175 ที่นั่ง

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปี65 84 ที่นั่ง ปี66 89 ที่นั่ง ปี67 108 ที่นั่ง 

⇒สาขาวิชา เทคโนดลยีการอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีวภาพ เกษตรศาสตร์ (พืชสวน พืชไร่) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สัตวศาสตร์ ประมง ใช้TGAT 50 %  TPAT3 50%

 

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จำนวนรับ ปี65และ66 20 ที่นั่ง ปี67 10 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 40 % TPAT3 60 %

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จำนวนรับ ปี65 48 ที่นั่ง ปี66 41 ที่นั่ง  ปี67 39 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อ ใช้ TGAT 70 % TPAT 3 30 %

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT 60 % TPAT 3 40 %

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา ใช้ TGAT

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับ ปี65 229 ที่นั่ง ปี66 179 ที่นั่ง  ปี67 219 ที่นั่ง

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อนฤมิต นิเทศศาสตร์ วิทยาการข้อมูลประยุกต์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ใช้ TGAT 100 %

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ใช้ TGAT 70 % TPAT3 30 %

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 100 ที่นั่ง ปี66 188 ที่นั่ง ปี67 167 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TGAT 40 % TPAT3 60 %

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 88 ที่นั่ง ปี66และ67 32 ที่นั่ง 

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 743 ที่นั่ง ปี66 346 ที่นั่ง ปี67  441 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับทั้งหมด ปี65 402 ที่นั่ง ปี66 220 ที่นั่ง ปี67 175 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการโรงแรม การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา) ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการ้วยไมตรีจิต

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 270 ที่นั่ง ปี66 273 ที่นั่ง ปี67 279 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม ลาว) ใช้ TGAT 100 %

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 380 ที่นั่ง ปี66และ67 290 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 391 ที่นั่ง ปี66 320 ที่นั่ง ปี67 261 ที่นั่ง

 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 รับ 95 ที่นั่ง ปี66 60 ที่นั่ง ปี67 65 ที่นั่ง

 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 10 ที่นั่ง ปี66 15 ที่นั่ง ปี67 30 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา ดุริยรางคศาสตรบัณฑิต .ใช้คะแนนสอบ TGAT 50 % TPAT22 ดนตรี 50 %

⇒หลักสูตร การศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้คะแนนสอบ TGAT 30 % TPAT22 ดนตรี 35 % TPAT5 35 %

 

คณะนิติศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 80 ที่นั่ง ปี66 90 ที่นั่ง ปี67 100 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คณะแพทยศาสตร์  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ใช้วิA-Level ภาษาไทย 10% สังคมศึกษา 10% คณิตศาสตร์ 15% ฟิสิกส์ 15% เคมี 15% ชีววิทยา 15% ภาษาอังกฤษ 20%

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี64 3,452 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง แพทย์ชนบท เปิดครั้งเดียว มีเรียกตัวสำรอง ครั้งที่ 2

ปี65 3,640 ที่นั่ง + 60 ที่นั่ง แพทย์ชนบท เปิดครั้งเดียว มีเรียกตัวสำรอง ครั้งที่ 2

ปี 66 ครั้งที่ 1 2,480 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 875 ที่นั่ง รวม 3,415 ที่นั่ง + แพทย์ชนบท 60 ที่นั่ง

ปี 67 ครั้งที่ 1 2,511 ที่นั่ง ครั้งที่ 2 1,364 ที่นัี่ง รวม 3,875 ที่นั่ง + แพทย์ชนบท 60 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

เฉพาะโควตาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

หรือ

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • เด็กซิ่ว เฉพาะโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่รวมโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นโครงการที่คณะเปิดรับเอง  อาจจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติม

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

TGAT PAT หรือA-Level ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

450 บาท เลือกได้ 4 อันดับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ2 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

28 comments

 1. แพทย์นี่ไม่มีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรอคะรอบ2 หรือยังไง

 2. ทำไมของมนุษยศาสตร์ถึงได้เป็นตัวข้อมูลของสถาปัตยกรรมศาสตร์ล่ะคะ

 3. ปณิตา​ กะมุล

  ศึกษา​ศาสตร์​เรียนกี่ปีคะ

 4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่จำเป็นต้องสอบ 9 วิชาสามัญใช่ไหมครับ

 5. แพทย์ชนบท รับเด็กซิ่วไหมครับ

 6. เภสัชรอบโควต้าใช้เกรดเท่าไหร่คะ

 7. รอบโควต้าของมมส ถ้าเป็นเด็กซิ่ว คณะสัตวแพทย์จะรับมั้ยคะ พอดีสมัครกสพทไม่ทันค่ะของเด็ก65

 8. พยาบาลกับแพทย์รับเด็กซิ่วมั้ยคะ

 9. มีสถิติคะเเนนสูงสุดต่ำสุดของคณะเภสัชมั้ยคะ

 10. การสอบเข้าที่มมส.ต้องดูสายการเรียนไหมค่ะ ถ้าเป็นเด็กสายศิลป์หน่วยกิตวิทย์แค่12จะเข้าแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ไหมค่ะ

 11. คุณสมบัติคณะมนุษย์ สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติกำหนดมั้ยคะว่าเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่

 12. จะดูได้ตรงไหนคะว่า คณะไหนรับเด็กซิ่วบ้าง

 13. อยากรู้ว่านาฏศิลป์ ต้องสอบวิชาอะไรบ้างครับ

 14. ในการสอบสัมภาษณ์ต้องใข้พอร์ตไหมคะ

 15. บริหารธุร มมส มีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไหมคะ

 16. รบกวนสอบถามจ้า จบ ปวช.จากกรุงเทพ
  แต่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ สามารถสมัครรอบโควตา
  ที่ ม.สารคาม ได้ไหมคะ

 17. ธนพร สุดาชาติ

  คะแนนต่ำสุดของสัตวแพทย์ปีที่แล้วเท่าไหร่หรอคะ

 18. คะแนนต่ำสุดคณะสัตวแพทย์ปีที่แล้วเท่าไหร่เหรอคะ

 19. ทำไมรอบโค้วต้าครั้งที่1ไม่เปิดทุกคณะทุกสาขาหรอคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0