Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

 

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์กับ ระบบ มทส : วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS :  ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.1 รับแบบใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT A-Level ตามสาขา จำนวนรับทั้งหมด  744 ที่นั่ง ปรับเป็น 2,060 ที่นั่ง

คณะแพทยศาสตร์ รับ ปี65 13 ที่นั่ง ปี66 9 ที่นั่ง ปี67 9 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์,  ใช้ TGAT TPAT1 A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ 

สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้ TGAT TPAT1 A-Level วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

 

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ ปี65และ66  3 ที่นั่ง  ปี67 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม ใช้ TGAT A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมกัน 40 % ภาษาอังกฤษ 20 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ปี65และ66 ไม่รับ ปี 67 16 ที่นั่ง ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับ ปี65 36 ที่นั่ง ปี66 16 ที่นั่ง ปี67 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 120 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์, โภชนาการและการกำหนดอาหาร, อนามัยสิ่งแวดล้อม ใช้วิชาA-Level (ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 เคมี ชีววิทยา)

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้วิชาA-Level (ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับ ปี65 96 ที่นั่ง ปรับเป็น 355 ที่นั่ง ปี66 46 ที่นี่ง ปรับเป็น 93 ที่นั่ง ปี67 45 ที่นั่ง ปรับเป็น 170 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ TGAT TPAT3

สาขาวิชา สถิติ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ใช้ TGAT

สาขาวิชา ฟิสิกส์ ครู ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

 

คณะเทคโนโลยี รับ ปี65 42 ที่นั่ง ปรับเป็น 400 ที่นั่ง  ปี66 23 ที่นั่ง ปรับเป็น 155 ที่นั่ง  ปี67 29 ที่นั่ง ปรับเป็น 180 ที่นัง

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ, เกษตรศาสตร์,  สัตวศาสตร์, ประมง พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับ ปี65 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 15 ที่นั่ง ปี66 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 6 ที่นั่ง  ปี67  5 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT1 A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ ปี65 28 ที่นั่ง ปรับเป็น 140 ที่นั่ง ปี66 11 ที่นั่ง ปรับเป็น 75 ที่นั่ง ปี67 13 ที่นั่ง ปรับเป็น 130 ที่นั่ง 

สาขาวิชา  สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ใช้ TGAT TPAT1

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1 เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ  รับ ปี65 97 ที่นั่ง ปรับเป็น 355 ที่นั่ง ปี66 54 ที่นั่ง ปรับเป็น 55 ที่นั่ง ปี67 61 ที่นั่ง ปรับ 210 ที่นั่ง

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี นานาชาติ ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ ปี6 590 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง ปี66 64 ที่นั่ง ปี67 62 ที่นั่ง 

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT3 A-Level คณิต1

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ ปี65 12 ที่นั่ง ปรับเป็น 144 ที่นั่ง ปี66 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง ปี67 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 29 ที่นั่ง

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม ใช้ TGAT  TPAT4

สาขาวิชา นฤมิตศิลป์, การจัดการงานก่อสร้าง  ใช้ TGAT 100%

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ ปี65 93 ที่นั่ง ปรับเป็น 700 ที่นั่ง ปี66 50 ที่นั่ง ปรับเป็น 120 ที่นั่ง ปี67 132 ที่นั่ง ปรับเป็น 150 ที่นั่ง

การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการด้วยไมตรีจิต ใช้ TGAT 100%

 

คณะการบัญชีและการจัดการ รับ ปี65 445 ที่นั่ง ปรับเป็น 3,750 ที่นั่ง  ปี66 138 ที่นั่ง ปรับเป็น 770 ที่นั่ง  ปี67 138 ที่นั่ง ปรับเป็น 380 ที่นั่ง

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใช้ TGAT 100%

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ ปี65 111 ที่นั่ง ปรับเป็น 159 ที่นั่ง ปี66 55 ที่นั่ง ปรับเป็น 132 ที่นั่ง ปี67 76 ที่นั่ง ปรับเป็น 195 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาเพื่อการสร้างสื่อ,   ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภาษาตะวันออก, ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน, ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ,ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้ TGAT PAT 1

สาขาวิชา ภาษาจีน,  ใช้ TGAT A-Level ภาษาจีน

 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รับ ปี65 135 ที่นั่ง ปรับเป็น 150 ที่นั่ง ปี66และ67 78 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ TGAT 100%

 

คณะศึกษาศาสตร์ รับ ปี65 88 ที่นั่ง ปี66 56 ที่นั่ง ปรับเป็น 60 ที่นั่ง  ปี67 86 ที่นั่ง ปรับเป็น113 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ใช้ TGAT TPAT3 TPAT 5

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT5 A-Level คณิต1

สาขาวิชา สังคมศึกษา, ภาษาไทย,  ใช้ TGAT TPAT5

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฟษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

สาขาวิชา จิตวิทยา, วิทยาศาสตร์การกีฬา ใช้ TGAT 

สาขาวิชา พลศึกษาและการกีฬา  ใช้ TGAT TPAT5

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ ปี65 27 ที่นั่ง ปรับเป็น 65 ที่นั่ง ปี66 23 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง  ปี67 17 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัฒนธรรม ใช้ TGAT 100%

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับ ปี65 21 ที่นั่ง ปี66 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 30 ที่นั่ง ปี67 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 13 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์, ดนตรี ใช้ TGAT 100%

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้ TGAT PAT5

 

คณะนิติศาสตร์ รับ ปี65 67 ที่นั่ง ปี66 27 ที่นั่ง ปี67 25 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ ใช้ TGAT 100%

 

คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท.) รับ 10 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม  ใช้วิชาเฉพาะและA-Level (ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท.) รับ 10ที่นั่ง

สาขาวิชา สัตวแพทยศาสตร์ ใช้วิชาเฉพาะและA-Level(ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)

 

1.2 รับแบบ “ใช้เกรดอย่างเดียว” ปี 66 รับ 291 ที่นั่ง ปรับเป็น 901 ที่นั่ง ปี67 317 ที่นั่ง  ปรับเป็น 1,382 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ ปี66 รับ 38 ที่นั่ง ปรับเป็น 69 ที่นั่ง ปี67 37 ที่นั่ง ปรับเป็น 235 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์, คณิตศาสตร์, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์โมเลกุล, นวัตกรรมทางชีววิทยา, พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

สาขาวิชา สถิติ พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ (ครู)

 

คณะเทคโนโลยี รับ ปี 66 8 ที่นั่ง ปรับเป็น 80 ที่นั่ง ปี67 7 ที่นั่ง ปรับเป็น 150 ที่นั่ง 

สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ,เทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมชีววิทยา, เกษตรศาสตร์,

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับ ปี66 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 65 ที่นั่ง  ปี67 9 ที่นั่ง ปรับเป็น 130 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศึกษา

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับ  ปี66 39 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง  ปี67 39 ที่นั่ง ปรับเป็น 145 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์, สื่อนฤมิต, นิเทศศาสตร์, วิทยาการข้อมูลประยุกต์, ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับ ปี66 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 18 ที่นั่ง  ปี67 4 ที่นั่ง ปรับเป็น 21 ที่นั่ง 

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมผังเมือง, สถาปัตยกรรมภายใน, ภูมิสถาปัตยกรรม, การจัดการงานก่อสร้าง  

 

คณะการบัญชีและการจัดการ  ปี66 ตอนแรกไม่เปิดรับ  ปรับมารับเป็น 385 ที่นั่ง ปี67 117 ที่นั่ง ปรับเป็น 359 ที่นั่ง 

สาขาวิชา บัญชี, การตลาด, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การบริหารการเงิน, เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับ ปี66 22 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง  ปี67 23 ที่นั่ง ปรับเป็น 150 ที่นั่ง

การจัดการการท่องเที่ยว, การจัดการโรงแรม ศิลปะการปรุงอาหารและการจัการบริการด้วยไมตรีจิต

 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับ ปี66 19 ที่นั่ง ปรับเป็น 84 ที่นั่ง ปี67 16 ที่นั่ง ปรับเป็น 75 ที่นั่ง

สาขาวิชา การสร้างสรรค์คอนเทนต์และนวัตกรรมสื่อดิจิทัล, ประวัติศาสตร์, การพัฒนาชุมชนและสังคม, ภาษาตะวันออก (เกาหลี เขมร)

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับ 12 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,

 

คณะศึกษาศาสตร์ รับ 5 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา

 

คณะศิลปศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ รับ  ปี66 22 ที่นั่ง ปรับเป็น 50 ที่นั่ง ปี67 17 ที่นั่ง ปรับเป็น 40 ที่นั่ง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์, ศิลปะการแสดง, การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการวัฒนธรรม

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับปี66  5 ที่นั่ง ปรับเป็น 25 ที่นั่ง ปี67 6 ที่นั่ง ปรับเป็น 7 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตรบัณฑิต, ดนตรีศึกษา

 

คณะนิติศาสตร์ ปี66 ไม่เปิดรับ เปิดรับเป็น 18 ที่นั่ง ปี67 25 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง

 

1.3 รับแบบกสพท รับ 20 ที่นั่ง

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง

ใช้คะแนนสอบ TPAT1 30 % ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิต1 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี65 1,429 ที่นั่ง  ปรับครั้งที่ 2 เป็น 6,573 ที่นั่ง

ปี66 1,003 ที่นั่ง ปรับครั้งที่2 เป็น  7,768 ที่นั่ง

ปี67 1,081 ที่นั่ง ปรับครั้งที่ 1 เป็น 3,442 ที่นั่ง มีปรับเพิ่มกว่านี้แน่นอน

 

3.คุณสมบัติผู้สมัคร 

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ตามประกาศด้านบน

 

5.ค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครปีนี้

ไม่เสียค่าสมัคร

 

ค่าสมัครปีที่แล้ว

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

*รวมเกณฑ์ มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบ 3 ด้านล่าง

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0