รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ2 ครั้งที่2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมัครทางออนไลน์ : ครั้งที่ 2 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ :ครั้งที่ 2 26 เมษายน 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 27 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ จำนวนรับ 31 ที่นั่ง

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ใช้ TGAT 40 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ ใช้ TGAT 40 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 67 ที่นั่ง ปี66และ67 65 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 10 % A-Level วิชา ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 % ภาษาอังกฤษ 10 % คณิตศาสตร์ 15 % ฟิสิกส์ 15 % เคมี 15 % ชีววิทยา 15 % GAT 10 %

 

คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด  ปี65 88 ที่นั่ง ปี66 36 ที่นั่ง ปี67 70 ที่นั่ง

ใช้ TGAT 15 % TPAT3 15 % A-Level วิชาคณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ปี65และ66 104 ที่นั่ง ปี67 109 ที่นั่ง

สาขาวิชา ฟิสิกส์ (ครู) ใช้ TGAT TPAT3 TPAT5

สาขาวิชา พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนวัติ ใช้ TGAT 100 %

สาขาวิชา ฟิสิกส์และวทม.ฟิสิกส์ หลักสูตร 2 ปริญญา ใช้ TGAT50 % TPAT3 50 %

 

คณะเทคโนโลยี จำนวนรับ ปี65และ ปี66 25 ที่นั่ง ปี67 32 ที่นั่ง

 

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี65 และปี66 14 ที่นั่ง ปี67 24 ที่นั่ง

สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวล้อม ใช้ TGAT 70 % TPAT3 30 %

สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ TGAT 30 % TPAT3 40 %

สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมศึกษาและเกษตรศาสตร์ ใช้ TGAT 100 %

 

คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด ปี65และปี66 104 ที่นั่ง ปี67 110 ที่นั่ง

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65และ66 40 ที่นั่ง ปี67 50 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ใช้ TGAT TPAT3

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ จำนวนรับ ปี65 66และ67 6 ที่นั่ง

 

คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนรับ ปี65และ66 114 ที่นั่ง ปี67 429 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) การบริหารการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ใช้คะแนนสอบ TGAT 100 %

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวนรับ ปี65และ66 47 ที่นั่ง ปี67 37 ที่นั่ง

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรปกติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) การจัดการโรงแรมและบริการ ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต ใช้ TGAT 100 %

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับ ปี65และปี65 93 ที่นั่ง ปี66 139 ที่นั่ง

 

 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จำนวนรับ ปี65 66 และ ปี67 25 ที่นั่ง

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ใช้ TGAT 100 %

 

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 66 73 ที่นั่ง ปี67 81 ที่นั่ง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ใช้ TGAT 30 % TPAT5 35 % A-Level คณิต1 35 %

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ใช้ TGAT 60 % TPAT5 40 %

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กีฬา ใช้ TGAT 100 %

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 25 ที่นั่ง ปี67 48 ที่นัง

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ใช้ TGAT 30 % TPAT20 20 % TPAT 21 50 %

สาขาวิชา ศิลปะการแสดง ใช้ TGAT 50 % TPAT20 20 % TPAT23 30 %

สาขาวิชา การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการวัฒนธรรม ใช้ TGAT

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จำนวนรับทั้งหมด ปี66 15 ที่นั่ง ปี67 13 ที่นั่ง

สาขาวิชา ดุริยางศาสตร์บัณฑิต ดนตรศึกษา ใช้ TGAT TPAT22

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี65 66 และ67 75 ที่นั่ง ใช้ TGAT 100 %

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ปี66 875 ที่นั่ง ปี67 1,364 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัเลือก

คะแนนสอบตามสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

450 บาท ไม่เกิน 4 อันดับ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่าย 3×4 เซนติเมตร ไม่เกิน 2 mb

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 

รายละเอียเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

<< รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่

 

<< รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  คลิกอ่านที่นี่

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0