Breaking News

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ1 ครั้งที่2 ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  >>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 8 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 18 มกราคม 2567

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 25 มกราคม 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 25-26 มกราคม 2567

*ทางคณะ/วิทยาลัย ยังไม่เต็ม จะติดต่อตัวสำรอง : วันที่ 26-27 มกราคม 2567

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 28 มกราคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2567

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา และการลงทะเบียนเรียน : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

เปิดเทอม วันที่ 5 สิงหาคม 2567

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

*เปิดรับ ถ้าไม่เต็มรอบแรก สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต  <<ปี67 คลิกอ่านที่นี่>> เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา กายอุปกรณ์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ -วิทยาศาสตร์การกีฬา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเภสัชศาสตร์  <<ปี67 <<คลิกอ่านที่นี่>>> เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์   คณืตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)  ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา โครงการ สอวน/วมว โครงการพสวส ตรี โท เอก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเทคนิคการแพทย์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

สาขวิชา รังสีเทคนิค รับรอบ 1/2  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าภรณ์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา วิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

*เปิดรับถ้าไม่เต็ม สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ถ้าไม่เต็มรอบ 1/1 จะเปิดรับ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ธรณีศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต  ,บัญชีบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา ภาษาจีน นานาชาติ ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1  สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป ตามโครงการ

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา เวชระเบียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

 

*แต่ละสาขาระบุเกรดเฉลี่ยแต่ละวิชาด้วย อย่าลืมเข้าไปอ่านระเบียบการด้วยนะ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

รอบ 1/1 ปี66 1,421 ที่นั่ง ปี67 1,732 ที่นั่ง

รอบ 1/2 ปี66 579 ที่นั่ง รับเพิ่มเป็น 1,100 ที่นั่ง  ปี67 504 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

Portfolio

ผลงานตามสาขาระบุ

คะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

300 บาท หลักสูตรปกติ

1,000 บาท หลักสูตรนานาชาติ

 

6.เอกสารที่ใช้สมัคร

รูปถ่ายดิจิทัลผู้สมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 รวม 4 ภาคเรียน

เอกสารอื่นๆ ตามหลักสูตรกำหนด (รอประกาศ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับ รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล <<รอประกาศ>>

*เข้าไปในลิงค์ กดลูกศร บวกลงมา น้องก็จะเจอเกณฑ์ คณะนั่นๆแล้ว เป็นไฟส์ PDF

เว็บไซต์รับสมัครสอบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกสมัครที่นี่>>

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่ต้องใช้ยื่น  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*กด sign in ก่อน เพื่อใช้รหัสบัตรของน้อง ในการสมัคร

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 <<

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่  >>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567 คลิกอ่านที่นี่ >>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0