รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS66 รอบ1 Portfolio แบ่งเป็น รอบ1/1 และ รอบ1/2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ1/1 

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น – 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 (ทดสอบระบบ ถ้ามี วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ยืนยันสิทธิ์ใน MU-TCAS : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 

รอบ 1/2

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 มกราคม 2566

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2566 (ทดสอบระบบ ถ้ามี 20 มกราคม 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 25 มกราคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ใน MU-TCAS : วันที่ 26 มกราคม เวลา 12.00 – 27 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 28 มกราคม 2566

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

รอบ1/1 Portfolio

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แก้ไขการได้ยิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แก้ไขการพูด  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเภสัชศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะเทคนิคการแพทย์ 

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

สาขวิชา รังสีเทคนิค รับรอบ 1/2  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.80

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

-เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าภรณ์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ และนานาชติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี  , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ธรณีศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต  ,บัญชีบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาจีน นานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชา ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา เวชระเบียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาของคนหูหนวก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

รอบ1/2 Portfolio

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

*เปิดรับ ถ้าไม่เต็มรอบแรก สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา แพทยศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา กายอุปกรณ์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต-การจัดการมหาบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ -วิทยาศาสตร์การกีฬา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*เปิดรับ ถ้าไม่เต็มรอบแรก  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แก้ไขการได้ยิน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*เปิดรับ ถ้าไม่เต็มรอบแรก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย แก้ไขการพูด  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะเภสัชศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์   คณืตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)  ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา โครงการ สอวน/วมว โครงการพสวส ตรี โท เอก วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*ทุกวิชา TGAT และ TPAT ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 25

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กิจกรรมบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา กายภาพบำบัด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

คณะพยาบาลศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และ /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าภรณ์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา วิทยา่ศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

*เปิดรับ ถ้าไม่เต็มรอบแรก

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี  , เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิศวกรรมชีวการแพทย์ นานาชาติ, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

*เปิดรับถ้าไม่เต็ม สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา ,การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมอุตสาหการ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ไม่กำหนดเกรดขั่นต่ำ

สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร ธรณีศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต  ,บัญชีบัณฑิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50

 

คณะศิลปศาสตร์

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1 สาขาวิชา ภาษาจีน นานาชาติ ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป

*เปิดเฉพาะรอบ 1/1  สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 ขึ้นไป ตามโครงการ

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชา การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา เวชระเบียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาของคนหูหนวก  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

*เปิดรับถ้าไม่เต็มในรอบ1/1

 

*แต่ละสาขาระบุเกรดเฉลี่ยแต่ละวิชาด้วย อย่าลืมเข้าไปอ่านระเบียบการด้วยนะ

 

2.จำนวนรับ่ทั้งหมด

รอบ 1/1 1,421 ที่นั่ง

รอบ 1/2 579 ที่นั่ง รับเพิ่ม ปีที่แล้วรับเพิ่มเป็น 1,100 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ตามคณะและสาขาระบุไว้

มีแผนการเรียนตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

Portfolio

ผลงานตามสาขาระบุ

คะแนนสอบตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

รอประกาศ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนรับ รอบ 1/2 มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เกณฑ์การคัดเลือกรอบ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

*เข้าไปในลิงค์ กดลูกศร บวกลงมา น้องก็จะเจอเกณฑ์ คณะนั่นๆแล้ว เป็นไฟส์ PDF

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครสอบ TCAS มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกสมัครที่นี่>>

แบบฟอร์ม เอกสาร ที่ต้องใช้ยื่น  <<คลิกโหลดที่นี่>>

 

สรุปค่าเทอมและค่าหอพักในหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

*กด sign in ก่อน เพื่อใช้รหัสบัตรของน้อง ในการสมัคร

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

2 comments

  1. เสียดาย เกรดเฉลี่ยได้แค่ 3.49🥲😭

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *