Breaking News

รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2567

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครออนไลน์ : วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะ สาขา รอบ 3 ลาดกระบัง 67 ที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 190 ที่นั่ง เปิดรับ 19 สาขา ได้แก่

วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและเครือข่าย, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน, วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ, วิศวกรรมขนส่งทางราง, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอาหาร, วิศวกรรมระบบโอไอทีและสารสนเทศ, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจอสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง


 

หลักสูตรนานาชาติ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 660 ที่นั่ง เปิดรับ 11 สาขา ได้แก่

คณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล, เคมีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน, เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม, ฟิสิกส์อุตสาหกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ), เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ), ฟิสิกส์อุตสาหกรรม, วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ (หลักสูตรสองปริญญา)

คุุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

 

3. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ รับจำนวน 100 ที่นั่ง เปิดรับ 7 สาขา ได้แก่

สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายใน, ศิลปอุตสาหกรรม, การออกแบบสนเทศสามมิติและสื่อบูรณาการ, สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ), ศิลปะสร้างสรรค์และภัณฑารักษ์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ), สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

4. คณะบริหารธุรกิจ รับจำนวน 125 ที่นั่ง เปิดรับ 7 สาขา ได้แก่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม แขนงการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรร, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Major Innovation & Technological Marketing, Major Global Business & Financial Management, Major Digital Supply Chain Management, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

คุุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 95 ที่นั่ง เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

6. คณะอุตสาหกรรมอาหาร รับจำนวน 24 ที่นั่ง เปิดรับ 2 สาขา ได้แก่

วิศวกรรมแปรรูปอาหาร, หลักสูตรควบ 2 ปริญญา วท.. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร และ วศ.. วิศวกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับจำนวน 45 ที่นั่ง เปิดรับ 6 สาขา ได้แก่

สถาปัตยกรรม, การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน, นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ครุศาสตร์เกษตร, อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับจำนวน 355 ที่นั่ง เปิดรับ 8 สาขา ได้แก่

เทคโนโลยีการผลิตพืช, การจัดการสมาร์ตฟาร์ม, การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์, นวัตกรรมการผลิตสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง, นิเทศศาสตร์เกษตร, เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเพื่อพัฒนาการเกษตร, การจัดการสมาร์ตฟาร์มและสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

9. คณะศิลปศาสตร์ รับจำนวน 155 ที่นั่ง เปิดรับ 4 สาขา ได้แก่

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม, นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

10. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รับจำนวน 20 ที่นั่ง เปิดรับ 1 สาขา คือ วิศวกรรมระบบการผลิต

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง


11.
วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ รับจำนวน 30 ที่นั่ง เปิดรับ 2 สาขา คือ วิศวกรรมวัสดุนาโน และ วศ.. เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด และ วศ..วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตร นานาชาติ) หลักสูตรสองปริญญา

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

12. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ รับจำนวน 110 ที่นั่ง เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ), การจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

 

13. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต รับจำนวน 7 ที่นั่ง เปิดรับ 1 สาขา คือ วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

14. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร รับจำนวน 360 ที่นั่ง เปิดรับ 12 สาขา คือ วิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร, วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช, เทคโนโลยีการจัดการผลิตพืช, สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจปศุสัตว์, สัตวศาสตร์ แขนงการผลิตและธุรกิจสัตว์เลี้ยง, นวัตกรรมอาหารและการจัดการ, บริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบ3 Admission 67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

 

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67       รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

 

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67 รอประกาศ

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0