Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา2567 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร 

สมัครออนไลน์ : วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

คณะ สาขา รอบ 3 บางมด 67 ที่เปิดรับ

  1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับจำนวน 58 ที่นั่ง ปรับเป็น 425 ที่นั่ง เปิดรับ 22 สาขา ได้แก่

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมเครื่องมือ, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน), วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ), วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา), วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 68 ที่นั่ง ปรับเป็น 260 ที่นั่ง เปิดรับ 9 สาขา ได้แก่

คณิตศาสตร์, สถิติและวิทยาการข้อมูล, วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์,

จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, เคมี, ฟิสิกส์–สาขาวิชาเอกฟิสิกส์อุตสาหกรรม, ฟิสิกส์–สาขาวิชาเอกฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์, ฟิสิกส์–สาขาวิชาเอกฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี รับจำนวน 51 ที่นั่ง ปรับเป็น 149 ที่นั่ง เปิดรับ 13 สาขา ได้แก่

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์–มัลติมีเดีย, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมไฟฟ้า–วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง, วิศวกรรมไฟฟ้า–วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า–วิชาเอกคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล), เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา), เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ), เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟ้า)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย รับจำนวน 25 ที่นั่ง ปรับเป็น 44 ที่นั่ง เปิดรับ 7 สาขา ได้แก่

เทคโนโลยีมีเดีย–กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล, เทคโนโลยีมีเดีย–กลุ่มวิชาการพัฒนาเกม, เทคโนโลยีมีเดีย–กลุ่มวิชานวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์, มีเดียอาตส์–กลุ่มเอกการออกแบบกราฟิก, มีเดียอาตส์–กลุ่มเอกแอนิเมชัน, มีเดียอาตส์–กลุ่มเอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว, มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับจำนวน 17 ที่นั่ง ปรับเป็น 44 ที่นั่ง เปิดรับ 3 สาขา ได้แก่

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ), นวัตกรรมบริการดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับจำนวน 60 ที่นั่ง ปรับเป็น 100 ที่นั่ง เปิดรับ 6 สาขา ได้แก่

สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ), สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ), นวัตกรรมการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ), ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ), ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ), การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

  1. วิทยาลัยสหวิทยาการ รับจำนวน 40 ที่นั่ง ปรับเป็น 55 ที่นั่ง เปิดรับ 1 สาขา คือ

การออกแบบดิจิทัล เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ

วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา อ่านที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

 

8.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม รับจำนวน 5 ที่นั่ง ปรับเป็น 10 ที่นั่ง

 

ค่าสมัครสอบ

ปี67 ฟรี

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร รอบ3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0