Breaking News

เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนรับ รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 3 ราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนวัติ

สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2567**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย, เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชา การศึกษาพิเศษ, เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศึกษา

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 

สาขาวิชา เคมี เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว, เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

สาขาวิชา ชีววิทยา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ A-Level ชีววิทยา

สาขาวิชา ดนตรีศึกษา ใช้ TGAT TPAT5 A-Level คณิต2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์1 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา นาฏศิลป์ไทย เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ A-Level คณิตศาสตร์2 สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา พลศึกษา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้A-Level ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรด2.75 ขึ้นไป ใช้A-Levelคณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์

สาขาวิชา ภาษาไทย เกรด3.00 ขึ้นไป ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เกรด3.00 ขึ้นไป ใช้ TGAT TPAT5 A-Level ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้TGAT TPAT5

สาขาวิชา ศิลปศึกษา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ GPAX TGAT TPAT5

สาขาวิชา สังคมศึกษา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้TGAT TPAT5

สาขาวิชา การประถมศึกษา เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้TGAT TPAT5 A-Level คณิต2 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาจีน เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้TGAT TPAT5 A-Level วิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า) เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้คะแนนสอบTGAT TPAT5

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, ,ฟิสิกส์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,เทคนิคสัตวแพทย์,ภูมิสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ,วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย,วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม,สถิติประยุกต์,อนามัยสิ่งแวดล้อม,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้คะแนนสอบ ตามสาขาระบุไว้

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์,เคมี,ชีววิทยา เทคนิคสัตวแพทย์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรด2.00 ขึ้นไป ใช้ GPAX

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ภาษาไทย ใช้ TGAT A-Level สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ใช้ TGAT 

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น,นวัตกรรมการพัฒนาสังคม, ภาษาจีน, , ภาษาอังกฤษธุรกิจ, สารสนเทศศาสตร์และการจัดการแหล่งเรียนรู้, การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ, การจัดการการท่องเที่ยว การประชุม และนิทรรศการ ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐประศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ TGAT 

 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิติศาสตรบัณฑิต ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้ GPAX

 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT2 A-Level วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศึกษา 

สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชา การจัดการ การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรการบัญชีบัณฑิต  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน,การสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่)  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

*หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา นวัตกรรมเซรามิกส์,ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการข้อมูลดิจิทัล  ใช้ GPAX อย่างเดียว

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย ใช้คะแนนสอบTGAT

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ A-Level คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ เกรด2.50 ขึ้นไป ใช้ TGAT A-Level ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

รอประกาศ

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

มีเกรดเฉลี่ยตามสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

GPAX

คะแนนตามสาขาระบุไว้

 

5.ค่าสมัครสอบ

ปี67 รอประกาศ

 

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบ3 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมเกณฑ์ มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบ 3 ด้านล่าง

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิกอ่านที่นี่<<

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

 

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67       รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

 

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67 รอประกาศ    รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0