Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 สมัครที่เว็บไซต์ทปอ.

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567

 

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ3 ม.ทักษิณ เปิดรับสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล : ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนวัติ

สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2567**

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

เรียนที่พัทลุง

คณะนิติศาสตร์

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา หรือ เรียนที่วิทยาเขตพัทลุง

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล

 

คณะพยาบาลศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ) คณิตศาสตร์ พลศึกษา

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 

เรียนที่สงขลา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารและพัฒนาชุมชน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน (หลักสูตร 2 ปริญญาตรี)

 

คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชา การวัดและประเมินทางการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชา ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบ

 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

สาขาวิชา การบัญชี การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ การตลาด การประกอบการและการจัดการ เศรษฐศาสตร์

 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

สาขาวิชา การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการประกอบการสังคม , การจัดการสมัยใหม่-การจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

 

คณะนิติศาสตร์

 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์การกีฬา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขชุมชน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ของปี64

รอบที่3 Admission 1 807 ที่นั่ง

รอบที่3 Admission2 568 ที่นั่ง

 

ปี65 879 ที่นั่ง

ปี66 500 ที่นั่ง ปรับเป็น 1,831 ที่นั่ง

ปี67 336 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 แผนการเรียนตามสาขาระบุไว้

มีคะแนนสอบตามคณะและสาขาที่ระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบ 3 Admission

เรียนที่พัทลุง จำนวนรับ  ปี66 982 ที่นั่ง ปี67 119 ที่นั่ง ปรับเป็น 739 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

 

 

เรียนที่วิทยาเขตสงขลา รับ  ปี66 354 ที่นั่ง ปรับเป็น 849 ที่นั่ง ปี67 217  ที่นั่ง ปรับเป็น 706 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

คณะศึกษาศาสตร์

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

 

 

5.ค่าสมัครสอบ

ปี67 ฟรีไม่เสียค่าสมัคร

 

ปี66

อันดับ 1 150 บาท

อันดับ 2 200 บาท

อันดับ 3 250 บาท

อันดับ 4 300 บาท

อันดับ 5 400 บาท

อันดับ 6 500 บาท

อันดับ  7 600 บาท

อันดับ 8 700 บาท

อันดับ 9 800 บาท

อันดับ 10 900 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่3 Admission ม.ทักษิณ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS63 รอบที่3 Admission  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

สำหรับน้องที่ต้องการข่าวสารและพูดคุยกัน สำหรับกลุ่ม ม.ทักษิณ เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 รอประกาศ

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

One comment

  1. ผมไม่มีคะแนนgatครับ แต่อยากเรียนที่ม.ทักษิณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0