Breaking News

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67 รอบ3 Admission ปีการศึกษา2567 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ 3 ม.อุบล 67

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

⇒ชำระค่าสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : **วันที่ 26 พฤษภาคม 2567**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

**เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ1660 ที่นั่ง

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (วิชาเอก พืชไร่, พืนสวน,สัตวศาสตร์ ,ประมง) ,เทคโนโลยีการอาหาร, เกษตรวิศวอัจฉริยะ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 270 ที่นั่ง 

สาขาวิชา นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ (รับม.6) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา ชีววิทยา, วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (รับม.6และปวส) ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รับม.6 ),นวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา  จุลชีววิทยา ,คณิตศาสตร์    เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ , เคมี, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป 

เกณฑ์การคัดเลือก

เกรด

TGAT

TPAT3

ยกเว้น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ใช้ A-Level วิชา อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

คณะบริหารศาสตร์  จำนวนรับ 220 ที่นั่ง ยื่นแต่เกรด ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ , การตลาด (วิชาการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้าสมัยใหม่) , นวัตกรรมการจัดการการโรงแรมและการบรบิหาร , การเงินและการลงทุน , การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะนิติศาสตร์ จำนวนรับ 50 ที่นั่ง ยื่นแต่เกรด ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

สาขาวิชา นิติศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะรัฐศาสตร์ จำนวนรับ 100 ที่นั่ง ยื่นแต่เกรด ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

สาขาวิชา การปกครอง , รัฐประศาสนศาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ , การบริหารท้องถิ่น) เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 180 ที่นั่ง ใช้เกรด TPAT3

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ โยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เลือกสาขาวิชาตอนขึ้นปี2 เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป 

 

คณะศิลปศาสตร์ จำนวนรับ 207 ที่นั่ง

⇒สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ , การพัฒนาสังคม , นวัตกรรมการพัฒนาสังคม , ภาษาไทยและการสื่อสาร , ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.50-2.75 ยื่นแต่เกรด ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

⇒หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สังคม ฟิสิกส์ เคมี ,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์ ,เทคโนโลยี, ภาษาอังกฤษ , ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา , ภาษาไทย แต่ละสาขากำหนดเกรดเฉลี่ยไม่เท่ากัน อยู่ที่ 2.50 ยื่น TPAT5

 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนรับ 8 ที่นั่ง ยื่นแต่เกรด ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

สาขาวิชา ออกแบบนวัตศิลป์ ,สถาปัตยกรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวนรับ 20 ที่นั่ง

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ , อนามัยสิ่งแวดล้อม เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป 

เกณฑ์การคัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

A-Level คณิต1 เคมี ชีววิทยา อังกฤษ

 

คณะเภสัชศาสตร์ รับผ่านระบบ กสพท

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

1,215 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อาชีวะ หรือเทียบเท่า

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

คะแนนสอบเฉพาะสาขาที่กำหนด

 

5.ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร mytcas รอบที่3 admission <<คลิกสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

รวม เกณฑ์คัดเลือก จำนวนรับ TCAS67 รอบ3 Admission ทั่วประเทศ

 

 

*ค่าสมัครสอบ รอบ3 Admission ฟรี

เปิดทั่วประเทศ

รอบ 3 Admission สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 67

รอบ 3 Admission กลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท 67

 

ภาคเหนือ

รอบ3 Admission ม.พะเยา 67          

รอบ3 Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 67

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 67 คลิกอ่านที่นี่ <<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร 67 คลิกอ่านที่นี่<<

 

 

รอบ 3 Admission มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 67 คลิกอ่านที่นี่<<

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ 3 Admission ม.กาฬสินธุ์ 67

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

                                                                                             

รอบ 3 Admission ม.ขอนแก่น67

รอบ3 Admission ม.มหาสารคาม 67 

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

                                                    

รอบ 3 Admission วพบ นครพนม 67       รอบ 3 Admission ม.เทคโนโลยีสุรนารี 67

 

  รอบ3 Admission ม.นครพนม 67     

*เกือบทุกสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

รอบ3 Admission ม.อุบลราชธานี 67 

 

รอบ 3 Admission ราชมงคลอีสาน ทุกวิทยาเขต 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ 3 Admisison มรภ.นครราชสีมา 67

*หลายสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคกลาง

                                                         

รอบ 3 Admission กาชาด 67          รอบ 3 Admission จุฬาภรณ์ 67

                                      

รอบ 3 Admission จุฬา 67     รอบ 3 Admission มก. 67

                                                     

รอบ3 Admission ม.นวมินทราธิราช67        รอบ3 Admission ม.ธรรมศาสตร์ 67

 

 

                         

รอบ3 Admission มศว 67            รอบ3 Admission  ม.ศิลปากร 67

 

                                   

รอบ3 Admission ม.มหิดล 67     รอบ 3 Admission พระนครเหนือ 67

 

รอบ3 Admission มจธ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 รอบ3 Admission ลาดกระบัง 67

 

 รอบ3 Admission สวนดุสิต 67

 

รอบ3 Admission มทร ธัญบุรี 67

 

รอบ3 Admission ราชภัฏสวนสุนันทา ปี67

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏพระนคร ปี2567 

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ3 Admission ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี2567

*เกือบทุกสาขา ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ภาคตะวันออก

 

รอบ3 Admission ม.บูรพา67

 

ภาคใต้

 

                                   

รอบ 3 Admission มนร.67    รอบ 3 Admission ม.ทักษิณ 67

รอบ3 Admission ม.สงขลานครินทร์ มอ 67

รอบ3 Admission ม.วลัยลักษณ์ 67

*บางสาขาไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0