Breaking News

รวม TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567

มาแล้วจ้า รวม TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567 โดยมีรวมทุกภาค ให้น้องได้ศึกษาและเตรียมเพื่อสมัครสอบกันแล้ว

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวม TCAS67 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2567

 

รอบ 1 Portfolio 67 ภาคเหนือ

 

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2567 (ทุกโครงการ) <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอประกาศ

 

 

รอบ 1 Portfolio 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อครู สควค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ1 Portfolio วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

NETSAT มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ 1 Portfolio 67 ภาคกลาง

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ1 โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1 ฉุกเฉินการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ช่วงที่2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รอบ 1 Portfolio 67 ภาคตะวันออก

 

 

เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1 Portfolio 67 ภาคใต้

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อครู สควค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1/2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรี ต่อครู โครงการ สควค. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

หมดเขตแล้ว

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อครู สควค มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS67  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ช่วงที่1 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุน ครูรักษ์ถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน+โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง67 ครั้งที่2 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 โควตาครูแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง67 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2567  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0